STRONA DOMOWA

Utrata wartości handlowej pojazdu

UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU – wiemy że przysługuje ale w jakiej wysokości?

W styczniu 2002 r. na łamach Nowych Ubezpieczeń /nr 25/26 (51/52)/02/ oraz Gazety Ubezpieczeniowej /nr 5, str. 15/, po raz pierwszy poruszyłem temat dotyczący „utraty wartości handlowej przedmiotu ubezpieczenia”. Od tego czasu powstało kilkadziesiąt publikacji bazujących na ww. artykule, instrukcji określających rynkowy ubytek wartości pojazdu. Która z metod jest właściwa, która bardziej odpowiada potrzebom rynku: klient – Ubezpieczyciel, która po prostu jest godna stosowania przez szeroko pojęty rynek ubezpieczeniowy (w tym związany z odszkodowaniami)?

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie tematem ze strony klientów, kancelarii odszkodowawczych, kancelarii prawnych, pośredników reprezentujących klientów, Ubezpieczycieli, rzeczoznawców, biegłych sądowych… postanowiłem po 18 latach powrócić do tego zagadnienia. Niniejszy artykuł bazuje na materiale z 2001 r. (opublikowany w styczniu 2002 r.) wzbogaconym o zmiany jakie zaszły w tym czasie (prawne, rynkowe, technologiczne).

12 października 20001 roku Sąd Najwyższy orzekł – „…odszkodowanie za uszkodzony samochód wskutek wypadku może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę różnicy między wartością pojazdu przed uszkodzeniem i po jego uszkodzeniu…”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2001 r. (sygn. III CZP 57/01) opublikowano w OSNC 2002/5/57. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Październikowa uchwała Sądu Najwyższego pozwala niepodważalnie wnosić roszczenia o pokrycie ubytku wartości handlowej pojazdu w razie szkody komunikacyjnej. Z przepisu art. 361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości. Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 k.p.c., rozstrzygnął przedstawione zagadnienie prawne, jak w uchwale. W uzasadnieniu Sąd wskazał m.in. (…) dotyczy to przede wszystkim pojazdów nowych, których wiek nie przekracza trzech lat. Na uwagę zasługuje sformułowanie „dotyczy przede wszystkim” – Sąd nie stwierdził wyłącznie, ale przede wszystkim. Faktem bezspornym jest, że pojazdy w wieku do trzech lat tracą najwięcej, ale przecież pojazdy powyżej tej granicy wiekowej tracą również na wartości, na co wskazują chociażby tabele programów Info-Eksperta czy Eurotax. W mojej ocenie należy do określania utraty wartości handlowej przyjmować również pojazdy w wieku do lat sześciu (pojazdy osobowe w tym terenowe i SUV) / lat czterech (pojazdy ciężarowe do 3,5 tony DMC) / lat trzech (pojazdy ciężarowe pow. 3,5 tony DMC oraz motocykle) / lat dwóch (autobusy). Racjonalne wydaje się przyjęcie % wartości rynkowej pojazdu używanego w stosunku do wartości pojazdu fabrycznie nowego na poziomie 40% – 50% (w zależności od kategorii pojazdu podlegającego wyliczeniu utraty wartości handlowej). Jednak limity dotyczące wieku pojazdu nie powinny być sztywne. To rzeczoznawca / biegły sądowy na podstawie zebranych informacji i dokumentów szacuje wartość pojazdu i ewentualną wysokość odszkodowania.

Z uwagi na fakt, iż na rynku polskim mamy nadpodaż pojazdów /podaż przewyższa ich popyt/, kupujący mając szeroką gamę pojazdów, z pewnością wybierze auto bezwypadkowe. Utrata wartości handlowej ma konkretne odzwierciedlenie w pieniądzu. Każdy uszczerbek majątkowy, w tym przypadku szkoda w pojeździe, powinien być zrekompensowany i niezależnie od pokrycia kosztów naprawy powinna być również wypłacona różnica w tej wartości.

Szacowanie kwoty utraty wartości handlowej pojazdu nie jest usankcjonowane w obowiązujących przepisach żadnymi normami prawa, dlatego ustalenie tej kwoty nie jest prostym zadaniem. Najczęściej takich kalkulacji rzeczoznawcy dokonują korzystając z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT. Na rynku stosowane są również inne metody w tym Dr. Tromnera czy Kosztu Naprawy. W ocenie autora niniejszego artykułu, miarodajną i właściwą metodą wyliczania utraty wartości handlowej pojazdu jest zmodyfikowana metoda RAHKOPFA/SAHNA. Ale o tym troszkę później.

Czym jest i co oznacza utrata wartości handlowej lub też rynkowa utrata wartości pojazdu dla klienta –  poszkodowanego oraz  Towarzystwa Ubezpieczeniowego? Otóż jest to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia PIERWSZEGO uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Określa go różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych bezpośrednio po naprawie powypadkowej wykonanej zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w stacji napraw spełniającej wymagania techniczno – organizacyjne do wykonywania takich napraw. Ważne jest to, iż dotyczy to szkód powstałych po raz pierwszy. Drobne szkody jak zarysowania czy odpryski nie powinny być traktowane jako uszkodzenia wypadkowe. Podstawą określenia utraty wartości handlowej powinny być uszkodzenia m.in. blacharskie nośnych elementów nadwozia a w przypadku pojazdów z ramą, uszkodzenia nadwozia i ramy. W ocenie autora niniejszego artykułu, pojazdy w których w wyniku szkody zostały uszkodzone drobne elementy łatwo odejmowalne nadwozia (np. atrapa chłodnicy, listwy ozdobne itp.), wyposażenia nadwozia, zespołów mechanicznych lub elektrycznych, które mogą być łatwo zastąpione nowym elementem bez wpływu na jego funkcjonalność, nie powinny podlegać po naprawie utracie wartości handlowej.

Oczywiście wysokość utraty wartości handlowej pojazdu jest uzależnione od zakresu uszkodzeń wypadkowych, od okresu eksploatacji pojazdu, popytu na dany typ i model pojazdu, jego przebiegu, warunków eksploatacyjnych itp.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. spowodowało, iż obok odszkodowania za naprawę pojazdów, także utrata wartości handlowej może a nawet powinna być wyliczana. Coraz częściej w wyrokach Sądów, poszkodowanemu przyznawana jest również kwota stanowiąca równowartość utraty wartości handlowej auta wyliczona w oparciu o metodę zaprezentowaną w niniejszym artykule.

Nie tylko z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych…

Ciekawostką jest także to, iż Sąd Najwyższy w 2001 r. odniósł się nie tylko do ubezpieczenia z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem pojazdów. W Uchwale jest mowa generalnie o odszkodowaniu za uszkodzenie pojazdu. W ocenie autora niniejszego artykułu, orzeczenie powinno mieć zastosowanie przede wszystkim do ubezpieczenia OC ppm aczkolwiek polisa Autocasco może być również wzbogacona o opcję „utraty wartości handlowej”. Właściciel – „poszkodowany” w kolizji drogowej, nie ma wpływu na zdarzenie stąd oprócz kosztów związanych w naprawą pojazdu, kosztów holowania pojazdu, kosztów leczenia, zadośćuczynienia za szkodę osobową, utraty mienia przewożonego w aucie, wynajęcia pojazdu zastępczego, może domagać się utraty wartości handlowej. Ubezpieczenie AC jest produktem dobrowolnym. Celem jest ochrona mienia. Jeśli jesteśmy sprawcą kolizji drogowej i korzystamy z ubezpieczenia Autocasco sami przyczyniamy się do szkody. W tej sytuacji utracona wartość handlowa może być wypłacona jeśli posiadamy, w mojej ocenie, dodatkową opcję ochrony w tym zakresie. Oczywiście są także sytuacje, w których korzystamy z ubezpieczenia Autocasco tylko dlatego aby przyspieszyć proces wypłaty odszkodowania. W tym wypadku Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do towarzystwa ubezpieczeniowego w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia i zdarzenie  traktujemy tak jak w przypadku szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W tym miejscu wskazane jest przytoczenie Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Jak istotną rolę w pełnej kompensacji szkody odgrywa roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, podkreśla fakt, iż organ nadzoru, Komisja Nadzoru Finansowego, w przyjętych w dniu 16 grudnia 2014 r. Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, mających na celu wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem, zaprezentował wytyczną o numerze 21, która brzmi: „Zakład ubezpieczeń powinien, przy ustalaniu wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniać utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła”.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia powinno przekazywać uprawnionemu informację o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, niezależnie od formy i trybu zgłoszenia roszczenia. Ubezpieczyciel powinien, z własnej inicjatywy, badać zasadność uwzględnienia w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych ewentualnego zobowiązania Ubezpieczyciela z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu powstałej w wyniku uszkodzenia i po uwzględnieniu naprawy pojazdu w związku z zaistniałą szkodą, niezależnie od tego, czy uprawniony zgłosił roszczenie w tym zakresie. Oczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe badając zasadność uwzględnienia w kwocie świadczenia utraty wartości handlowej pojazdu, powinno przyjąć zasadę indywidualizacji oceny roszczenia z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

W tym momencie powinniśmy postawić sobie pytanie, w jaki sposób, z zastosowaniem jakiej formuły powinniśmy wyliczać utratę wartości handlowej?

Sąsiedzi zza Odry od dawna stosują m.in. metodę wyliczenia utraty wartości handlowej zwaną – metodą RAHKOPFA/SAHNA. Należy jednak przy tym pamiętać o tym aby uwzględnić realia rynku polskiego, zaprezentowane przez autora niniejszego artykułu. Dlatego też należałoby do obliczeń przyjąć również pojazdy do 6 lat eksploatacji włącznie.

Wyliczanie utraty wartości handlowej prześledźmy na konkretnym przykładzie opierając się na wzorze niemieckim – Rahkopfa/Sahna.

Przykład:

Na początek przyjmijmy kilka założeń:

 • samochód osobowy marki Toyota Yaris zakupiony w październiku 2019 roku
 • okres eksploatacji: 11 miesięcy
 • cena nowego auta:  54.000 PLN
 • wartość rynkowa pojazdu przed szkodą:  47.000 PLN
 • ogólny koszt naprawy: 29.000 PLN

Założenie I:

Obliczenie utraty wartości rynkowej  dotyczy pojazdów do 6 lat eksploatacji.

Założenie II:

Jeżeli stosunek wartości rynkowej pojazdu WR do ceny nowego pojazdu WN wynosi poniżej 40% to obliczenie utraty jego wartości jest niecelowe.

Ustalenie współczynnika spadku wartości:

KS – współczynnik spadku wartości

WR –  wartość rynkowa pojazdu przed szkodą,

WNwartość nowego pojazdu

W naszym przykładzie:

KS > 40%

W naszym przypadku obliczenia utraty wartości rynkowej jest celowe.

Ustalenie zakresu szkody:

S – zakres szkody

R – ogólny koszt naprawy

WR –  wartość rynkowa pojazdu przed szkodą,

W naszym przykładzie:

Założenie III:

Jeżeli zakres szkody S wynosi poniżej 10%, to szkodę uznaje się za nie mającą wpływu na utratę wartości pojazdu.

S > 10%

W naszym przypadku szkoda ma wpływ na  utratę wartości rynkowe.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w tabeli procentowej zakresu szkody.

Tabela procentowa:

wiek pojazdu

zakres szkody

10-30%

31-60%

61%-90%

uwagi

do 6 miesięcy

7%

8%

9%

od daty sprzedaży

do 1 roku

5%

6%

7%

do końca roku kalendarzowego

do 2 lat

4%

5%

6%

do końca roku kalendarzowego

do 3 lat

3%

4%

5%

do końca roku kalendarzowego

do 4 lat

2%

3%

4%

do końca roku kalendarzowego

do 5 lat

1,5%

2%

3%

do końca roku kalendarzowego

do 6 lat

1%

1,5%

2%

do końca roku kalendarzowego

Do tabeli wprowadzono modyfikację w stosunku do wzorca niemieckiego, dodając pozycję wieku do 6 miesięcy oraz pojazdów pow. 3 lat do 6. Podział ten podyktowany został m.in. zapisami warunków ubezpieczenia, w których do procesu likwidacji szkód przyjmuje się wartość fakturową dla pojazdów nie starszych niż 6 miesięcy. Także w przedziale do 6 miesięcy wartość pojazdów zmienia się najbardziej. Zaś limit 6 lat (pojazdy osobowe oraz SUV, terenowe) wynika z tego, iż auta w tym przedziale wiekowym z reguły nadal posiadają wartość wyższą niż 50%

W naszym przykładzie auto jest niespełna roczne i uszkodzenia mają zdecydowanie największy wpływ na utratę jego wartości.

Ustalenie spadku wartości handlowej WS:

lub też uwzględniając rynek polski oraz założenia autora niniejszego artykułu:

gdzie k oraz kh oznaczają współczynniki korekcyjne do spadku wartości.

k jest współczynnikiem związanym z zakresem uszkodzeń pojazdu,  k zawiera się w przedziale k <1,0 – 1,5>. Współczynnik jest zależny od tego w jakim zakresie i czy znacznie uszkodzone zostały istotne elementy struktury nośnej nadwozia mającej wpływ na bezpieczeństwo i trwałość eksploatacji po naprawie.

Współczynnik k

1

Małe 1 uszkodzenia pojazdu

1,1

Małe 2 uszkodzenia pojazdu

1,2

Średnie 1 uszkodzenia pojazdu

1,3

Średnie 2 uszkodzenia pojazdu

1,4

Duże uszkodzenia pojazdu

1,5

Bardzo duże uszkodzenia pojazdu

W tym miejscu można pokusić się o bardziej precyzyjne określenie wysokości współczynników przyjmując np. zakresy uszkodzeń pojazdów na podstawie wytycznych producentów pojazdów.

 

kh jest współczynnikiem popytu na daną markę i model pojazdu. Współczynnik ten może kształtować się w przedziale <0,8 – 1,2> (dla 0,8 pojazdy o dużym popycie oraz 1,2 o małym popycie na lokalnym rynku).

Współczynnik kh

0,8

Pojazdy o dużym popycie

1,0

Pojazdy o średnim popycie

1,2

Pojazdy o małym popycie

Narzędzie to można uszczegółowić podając marki i modele pojazdów najbardziej i najmniej popularnych handlowo na podstawie m.in.  statystyk rejestracji nowych fabrycznie pojazdów w tym Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

 

Powróćmy do naszego przykładu i obliczmy WS:

Wzorzec niemiecki:

Ws = (WR + R ) x S = (47.000 + 29.000) x 7% = 5.320PLN

 

Wzorzec uwzględniający realia polskie oraz założenia autora niniejszego artykułu:

k – wynosi 1,3 , należy w tym miejscu dodać, iż uszkodzenia miały istotny wpływ na strukturę nośną nadwozia przez co na bezpieczeństwo i trwałość eksploatacji,

kh – wynosi 0,8 tj. pojazdu o dużym popycie na rynku lokalnym

Ws = (WR + R ) x S x k x kh= (47.000 + 29.000) x 7% x 1,3 x 0,8 = 5.533 PLN

Kwota utraty wartości handlowej stanowi prawie 12% wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody. Przy pojazdach o wartościach dużo wyższych i małym ich popycie, wartości mogą być dość znaczne. Czy przy kalkulacji ubezpieczenia OC ppm Ubezpieczyciele wzięli bądź wezmą ten drobny fakt pod uwagę? A może rozwiązaniem jest wyjście naprzeciw wyzwaniu i zaproponowanie opcji ubezpieczenia „utrata wartości handlowej pojazdu przy pierwszej szkodzie”? Taka opcja może mieć zastosowanie zarówno w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jak i Autocasco. Tak się już dzieje chociażby z klauzulą „likwidacji szkód w ramach bezpośredniej likwidacji szkód” czy też z klauzulą „ochrony zniżki w OC czy AC”, kosztami holowania pojazdu sprawcy przy polisie OC ppm, asystentem prawnym, ubezpieczeniem opon czy kluczyków/ sterowników pojazdu, kosztami odtworzenia tablic rejestracyjnych po ich zagubieniu czy utracie. Takie rozwiązanie to również sposób na krzewienie świadomości ubezpieczeniowej, budowanie pozytywnego wizerunku Ubezpieczyciela czy też przewagi konkurencyjnej na bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeń masowych.

PIOTR OKRASA

MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

+48 501 667 275

piotr.okrasa@mai-cee.com

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

Grupa MAI-CEE jako Broker Ubezpieczeniowy należy do największej niezależnej sieci brokerów w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa MAI-CEE została założona w 1990 roku w celu obsługi międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w tym regionie. Grupa MAI-CEE obsługuje obecnie zarówno Klientów międzynarodowych jak i lokalnych.

BIURA WŁASNE:

 • Albania
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Ukraina
 • WĘGRY
FIRMY PARTNERSKIE:

 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Czarnogóra
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Mołdawia
 • Serbia
 • słowenia
 • Uzbekistan
 • Rola Brokera ubezpieczeniowego nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód.

  Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

  Identyfikacja ryzyka – zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty.

  Ocena ryzyka – na tym etapie na podstawie zebranych informacji szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy/uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey).

  Planowanie strategiczne – to moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych.

  Wdrożenie programu – to etap operacyjny, mający na celu realizację założeń programu.

  Bieżąca obsługa – na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, prowadzenie nowych linii/klauzul brokerskich w związku ze zmianą ryzyk).

  Pomoc w likwidacji szkód – jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód zarówno własnych jak i z polis odpowiedzialności cywilnej sprawców.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

  KTO PRZETWARZA DANE?

  Administratorem danych osobowych jest: MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (MAI), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

  DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

  MAI przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

  1. rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI;
  2. wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów MAI;
  3. obsługą szkód na zlecenie klientów MAI;
  4. udostępnieniem klientom MAI narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;
  5. obsługą reklamacji kierowanych do MAI;
  6. obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI.

  CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza dane osobowe następujących osób:

  1. kandydatów do pracy i pracowników MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;
  2. klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;
  3. pracowników klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy powierzenia lub prawnie uzasadnionego interesu brokera, jakim jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz i w imieniu klientów;
  4. osób składających reklamację MAI na podstawie przepisów prawa;
  5. osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  6. pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI działań przed zawarciem umowy.

  JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza następujące dane osobowe:

  imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach, przynależność związkowa, dane dotyczące orientacji seksualnej

  JAK ZBIERAMY DANE?

  MAI zbiera dane osobowe od:

  1. bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  2. pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  3. innych dystrybutorów ubezpieczeń;
  4. naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.
  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

  MAI udostępnia dane osobowe:

  1. zakładom ubezpieczeń i innym współpracującym z MAI dystrybutorom ubezpieczeń w zakresie i celu wykonywania czynności brokerskich na rzecz i imieniu naszych klientów;
  2. podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód;
  3. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

  GDZIE TRANSFERUJEMY DANE?

  MAI przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy się stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

  JAKIE MASZ PRAWA

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. Usunięcia danych,
  3. Ograniczenia przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  ZMIANY W POLITYCE PRTYWATNOŚCI
  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 17 maja 2018 r.
  KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Marcin Trojan):

  1. Elektronicznie: IOD@mai-cee.com
  2. Telefonicznie: +48 (22) 430 20 00
  3. Listownie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  POLITYKA COOKIES

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies, zwane dalej ciasteczkami.

  Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe pozostawiane na Twoim komputerze podczas wizyty stron internetowych. Są używane powszechnie w celu usprawnienia działania stron internetowych.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI używa tych informacji w celu podsumowania odwiedzin i doskonalenia prezentowanych treści. Ciasteczka zbierają informacje w anonimowej formie, w tym o liczbie użytkowników i miejscu pochodzenia oraz odwiedzanych stronach.

  W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  ZMIANY W POLITYCE COOKIES

  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 23 maja 2019r.

  UBEZPIECZENIA REAL ESTATE

  Naszymi klientami są między innymi: banki inwestycyjne, instytucje finansowe, deweloperzy , właściciele prywatni oraz instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, firmy budowlane, inwestorzy zastępczy, property oraz asset managerowie, project managerowie, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru.

  Wypracowujemy najlepsze rozwiązania dla Klientów z branży Real Estate wymieniając doświadczenia z kolegami z biur MAI w Europie jak również z partnerami na świecie.

  Kierowani celami strategicznymi naszych Klientów, dodając nasze doświadczenie w branży, pracujemy dla Państwa. Rezultatem naszej pracy jest uszyty na miarę, kompleksowy program zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, który reaguje na kwestie z którymi mają Państwo  do czynienia na co dzień.

  Posiadamy bogatą wiedzę o obsługiwanej branży RE dzięki czemu mamy świadomość związanych z nią ryzyk w poszczególnych fazach inwestycji jak również możliwości transferu tego ryzyka na ubezpieczycieli:

  • Fazie opracowywania / projektowania
  • Fazie budowy
  • Fazie operacyjnej

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA OSOBOWE

  Obszar Employee Benefits to ważny element wsparcia pracodawców i pracowników. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie są jednymi z najbardziej popularnych oraz pożądanych benefitów pracowniczych, które zapewniają wiele korzyści zarówno dla organizujących tę formę ochrony ubezpieczeniowej, jak i korzystających z ubezpieczenia.  Podmioty zatrudniające, które świadomie odpowiadają na potrzeby pracowników budują wizerunek atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

  Przekłada się to na satysfakcję z zatrudnienia, motywację, wydajność pracowników i ich absencje.

  Dział Ubezpieczeń Osobowych (Employee Benefits) wspiera Klientów w budowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do zatrudnionych oraz członków ich rodzin.

  Kilkudziesięciu osobowy zespół składający się z licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych oraz specjalistów do spraw ubezpieczeń pozwala nam na dedykowanie indywidualnego opiekuna dla każdego Klienta, z którym może się kontaktować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Nasi pracownicy zdobyli doświadczenie w renomowanych spółkach brokerskich, jak i wiodących zakładach ubezpieczeń.

  Dzięki członkostwu w międzynarodowych sieciach brokerskich mamy dostęp do wiedzy i rozwiązań stosowanych na całym świecie oraz możliwość ich implementacji na polskim rynku.

  Zależy nam na tym, aby tworzone przez nas programy ubezpieczeniowe w pełni zabezpieczały faktyczne potrzeby pracodawcy, pracowników i ich bliskich.

  Realizując zadania powierzone przez naszych Klientów wykonujemy następujące czynności:

  • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz ryzyka.
  • Weryfikacja aktualnych polis ze wskazaniem, czy warunki są zgodne z potrzebami ubezpieczonych i praktyką rynkową.
  • Przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego.
  • Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń.
  • Sporządzenie pisemnej rekomendacji.
  • Dostarczenie zweryfikowanych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
  • Koordynowanie i wspieranie działań związanych z zawarciem oraz wdrożeniem programu.
  • Bieżący nadzór nad zawartymi umowami oraz stała weryfikacja zmieniającego się ryzyka i potrzeb.
  • Wsparcie w czynnościach administracyjnych, m.in. rozliczenia składek, bieżąca obsługa ubezpieczenia.
  • Nadzór i pomoc w procesie likwidacji roszczeń.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku grupowe produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie zdrowotne i pakiety medyczne.
  • Ubezpieczenie na życie.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Programy emerytalne, w tym Pracownicze Programy Emerytalne.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Ubezpieczenie turystyczne.
  • Ubezpieczenie pracowników w zagranicznych podróżach służbowych.
  • Ubezpieczenie szkolne.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  DORADZTWO

  W ramach naszej współpracy oferujemy również analizę wszelkich zapisów dotyczących ubezpieczeń w umowach podpisywanych przez naszych Klientów. Chętnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i postępowania w przypadku szkody.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  W portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się Firmy o różnej specyfice ryzyka, branży, strukturze floty, w szczególności: transportowe, farmaceutyczne, produkcyjne, spedycyjne, przedsiębiorstwa budowlane, leasingowe, CFM. Aktywnie włączamy się w proces likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno na terenie RP jak i poza krajem.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi związane z pojazdami, w tym:

  • pakiety komunikacyjne (OC/AC/NW)
  • produkty dedykowane m.in. Assistance w tym TRUCK Assistance, GAP, Ochrona Prawna, NNW kierowców i pasażerów, przedłużone gwarancje)
  • rozwiązania dla leasingów oraz CFM
  • dedykowane systemy informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • programy prewencyjne oraz systemy zarządzania parkami pojazdów
  Piotr Okrasa - Broker ubezpieczeniowy

  PIOTR OKRASA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

  +48 501 667 275

  piotr.okrasa@mai-cee.com

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Spółka MAI Poland rozszerzając zakres oferowanych usług dla klientów wprowadziła usługę technicznej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. „Ryzyko” jest pojęciem, które w praktyce ubezpieczeniowej ma wiele znaczeń. Może oznaczać zarówno określony rodzaj zdarzenia losowego (np. powódź), jak i stopień narażenia przedmiotu ubezpieczenia na dane niebezpieczeństwo. Ubezpieczyciele określenia „ryzyko” używają także jako synonimu dla przedmiotu ubezpieczenia. W teorii zarządzania ryzykiem (zgodnie z obowiązującymi normami) „ryzyko” oznacza wpływ niepewności na cele. W powszechnym użyciu „ryzyko” bywa używane zamiennie ze słowem „zagrożenie”. W naszej działalności skupiamy się na ograniczeniu prawdopodobieństwa zaistnienia niektórych zdarzeń losowych i rozmiaru ich negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa.

  Po przeprowadzeniu lustracji przedsiębiorstwa i identyfikacji obszarów narażenia na niebezpieczeństwo, w porozumieniu z klientem określamy możliwości eliminowania zagrożeń, ograniczania ich skutków oraz ubezpieczenia. Późniejsze działania obejmują czynności organizacyjne, inwestycje w techniczne środki zabezpieczeń oraz stworzenie i realizację programu ubezpieczeniowego.

  Wynikiem tych działań jest ograniczenie obszaru niepewności towarzyszącej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

  Sporządzone w czasie lustracji opisy przedsiębiorstwa służą lepszej ocenie i wycenie ofert przez ubezpieczycieli.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

  zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  W dziale ubezpieczeń majątkowych obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice ryzyka. W naszym portfelu znajdują się Klienci z wielu branż: począwszy od firm logistycznych przez przedsiębiorstwa budowlane, farmaceutyczne, produkcyjne, deweloperskie i nieruchomościowe, dystrybucyjne aż po spółki z branży energii odnawialnej.

  Poprzez kontakt z brokerami międzynarodowymi i ubezpieczycielami z innych krajów mamy dostęp do nowoczesnych produktów i możemy adaptować na polski rynek niestandardowe rozwiązania. Po rozpoznaniu potrzeb Klienta, przygotowaniu zapytania ofertowego, uzyskaniu ofert z rynku i ich konstruktywnym porównaniu przekazujemy Klientowi naszą rekomendację ubezpieczenia. W ten sposób zarządzamy ryzykiem Klienta transferując to ryzyko na stronę ubezpieczyciela. Nie zapominamy o obsłudze administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia oraz pełnej obsłudze procesu likwidacji szkód (odrębny Dział w MAI Poland zajmujący się wyłącznie pomocą naszym Klientom przy skomplikowanych częstokroć procesach likwidacji szkód).

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie majątku (mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu)
  • Ubezpieczenia techniczne (maszyn od awarii, utraty zysku wskutek awarii maszyn)
  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC członków zarządu D&O w tym regulacje MAR/MAD)
  • Ubezpieczenia transportowe (ładunek w transporcie – cargo, ubezpieczenia transportów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)
  • Ubezpieczenia finansowe (kredyt kupiecki, gwarancje, ubezpieczenie prospektu emisyjnego POSI/IPO)
  • Ubezpieczenia firm leasingowych
  • Profesjonalne audyty ubezpieczeniowe tzw. surveye przeprowadzane na własny koszt przez Risk Managera Grupy MAI CEE

  W obliczu ostatnio wprowadzonych w Polsce zmian legislacyjnych (RODO, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń tzw. IDD) dbamy o to, by cały proces obsługi Klienta pozostawał w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na Brokera przez ustawodawcę. MAI Poland udziela porady oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja programu ubezpieczeniowego, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

  Etap opracowania koncepcji jest realizowany przez nas na własny koszt. W przypadku jej akceptacji i wdrożenia opracowanego przy naszym udziale programu – nasze honorarium stanowi prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż) wypłacana nam przez Ubezpieczyciela.

  Ponadto MAI Poland:

  • dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
  • weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,
  • pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

  PLATFORMA INTERNETOWA MAI CARGO

  Obowiązujące prawo i międzynarodowe konwencje znacząco ograniczają odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym ładunku. Wyłączenia w polisach oc spedytora i przewoźnika, mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. A co za tym idzie utratą klienta, bądź też koniecznością pokrycia szkody z własnych środków. Jedynie ubezpieczenie cargo zapewnia właściwą ochronę dla przewożonych towarów.

  Odpowiadając na potrzeby firm spedycyjnych stworzyliśmy platformę internetową MAICARGO. Nasza platforma maksymalnie upraszcza wszelkie czynności związane z ubezpieczeniem ładunków w zakresie cargo. Spedytor pracując z nasza aplikacją, może w ciągu kilku minut wygenerować ofertę ubezpieczenia transportu. A także w każdej chwili ją potwierdzić, skutecznie zawierając ubezpieczenie na rzecz klienta. Aplikacja działa od roku 2011, obecnie korzysta z niej kilkadziesiąt firm spedycyjnych.

  Główne zalety naszej aplikacji to:

  • możliwość zgłaszania ładunków 24 h/ 7 dni w tygodniu
  • natychmiastowy dostęp do certyfikatu ubezpieczenia
  • automatyczne wyliczanie składki, nawet w przypadku skomplikowanych polis gdzie składka zależnych od kraju, rodzaju, ładunku, wartości, itd.
  • automatyczne przeliczanie walut w oparciu o aktualny kurs NBP
  • możliwość duplikowania wniosków
  • generowanie rozbudowanych raportów w excel

  UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA / PRZEWOŹNIKA

  Specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

  Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają szereg klauzul dodatkowych znacznie rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i spedytora:

  • oc przewoźnika umownego (zarówno umownego przewoźnika drogowego, jak i kolejowego, morskiego i lotniczego)
  • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
  • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
  • klauzula szkód w kontenerach
  • ochrona dla składowanego mienia
  • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
  • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)

  Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje:

  • pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela
  • analiza odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę

  POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA Z BRANŻY TSL

  Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia dla transportu i spedycji:

  • odpowiedzialność cywilna zawodowa jako zabezpieczenie do licencji
  • gwarancja zapłaty długu celnego
  • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
  • oc agentów celnych

  Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LIKWIDACJA SZKÓD

  MAI Poland aktywnie wspiera swoich Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Specjalnie powołany w tym celu Dział Likwidacji Szkód pozostaje do pełnej dyspozycji naszych Klientów.

  Wiedza i doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Jednocześnie staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania i przejmując kontakt z ubezpieczycielem.

  Dla potrzeb likwidacji szkody wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
  • Monitorowanie działań ubezpieczyciela i ich terminowości
  • Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER DZIAŁU LIKWIDACJI SZKÓD

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com