RYZYKO CYBERNETYCZNE - CO MOŻE PRZYNIEŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Czy państwo wiedzą, że prawdopodobieństwo pożaru jest mniejsze niż 1%? Jednak nawet firmy, które deklarują, że ich wartość w głównej mierze opiera się na dobrach niematerialnych, przeznaczają znacznie większe kwoty na ubezpieczenie mienia niż na ubezpieczenie ryzyka cybernetycznego. Pomimo tego, że prawdopodobieństwo ataku pochodzącego z cyberprzestrzeni jest dziś kilkukrotnie wyższe niż ryzyko pożaru, nikt nie kwestionuje posiadania ubezpieczenia od ognia, za to polisa obejmująca swoim zakresem koszty wynikające ze szkód cybernetycznych nie cieszy się nadal zbyt wielką popularnością. Do tematu ubezpieczeń powrócimy jednak w dalszej części artykułu.

Na szczęście władze firm coraz częściej zdają sobie sprawę z potencjalnych zakłóceń oraz kosztów finansowych poważnego incydentu cybernetycznego. Poza kosztami, takimi jak zmniejszone przychody, firma narażona jest również na koszty niematerialne, takie jak utrata reputacji, zaufania klientów, spadek wydajności spowodowany przez zakłócenia operacyjne, skutki dotykające prowadzonych badań, projektów lub wprowadzanych innowacji. To jednak nie wszystko. W grę mogą wchodzić odpowiedzialność członków władz firmy, pozwy akcjonariuszy i spadek ceny akcji firm. Można sobie także wyobrazić pozwy złożone przeciwko firmom, które nie zastosowały „najlepszych praktyk” w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Nikogo też już nie zadowoli ustąpienie ze stanowiska osób odpowiedzialnych za zaniedbania. W związku z tym „ryzyko cybernetyczne” staje się zwrotem coraz częściej odmienianym przez wszystkie przypadki podczas posiedzeń władz firm, w publikacjach oraz w mediach. W najszerszym zakresie ryzyko cybernetyczne rozumiane jest jako ryzyko związane z prowadzeniem działalności w cyberprzestrzeni. Jednak tak szeroki termin może być nieprzydatny, konieczne jest więc każdorazowe umieszczanie ryzyka cybernetycznego w konkretnym kontekście. Ryzyko to może zatem obejmować wszelkie zagrożenia wynikające z wykorzystywania danych elektronicznych i ich transmisji, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, a także fizyczne szkody spowodowane cyberatakami, oszustwa związane z niewłaściwym użyciem danych oraz wszelką odpowiedzialność wynikającą z przechowywania danych oraz dostępność, integralność i poufność informacji elektronicznych.

IT? Dlaczego nie.

Niegdyś odpowiedzialność za bezpieczeństwo cybernetyczne przypisywana była wyłącznie działom IT. Niestety pomimo rosnącej świadomości w dalszym ciągu, w przeciwieństwie do np.: ryzyka strategicznego (innego dla każdej firmy) czy finansowego, zagrożeniom cybernetycznym nadaje są niższe priorytety i przekazuje do działów informatyki, traktując incydenty cybernetyczne jako odosobnione zdarzenia IT. W rezultacie ekspozycja firm na ryzyko cybernetyczne często pozostaje niezauważona przez ich władze, co tylko podnosi poziom zagrożenia. W wielu przypadkach przypisanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji wyłącznie działom IT nie wystarcza, ponieważ kluczowe zagrożenia 1 www.mai-cee.com.pl Ekspert radzi Rola władz firmy w zarządzaniu bezpieczeństwem cybernetycznym Obecnie duża część istotnych działań każdej firmy odbywa się w sieci, przez co wzrasta zagrożenie atakami cybernetycznymi – nie możemy zupełnie im zapobiec, możemy jednak ograniczać ich skutki Łukasz Cichowski i wymogi dotyczące bezpieczeństwa formułowane są poza tymi działami. Działy IT są ponadto bardziej skłonne do wdrażania technologii jako rozwiązania problemu, przez co władze firmy, nie posiadając odpowiedniej wiedzy technicznej, opierając się na rekomendacjach tych działów, częściej inwestują w indywidualne środki reakcji zamiast objąć inicjatywą poprawy bezpieczeństwa całą organizację. Tymczasem zarządzanie ryzykiem cybernetycznym to problem całej firmy, nie tylko kwestia technologii. Rozwiązaniem tego problemu jest przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo cybernetyczne z działów IT do gabinetów członków władz firm. Działy IT powinny zapewnić stały transfer wiedzy związanej z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni do władz firmy, by to zarządzanie wspomóc.

Zarządzie, zarządzaj…

We współczesnym świecie atak cybernetyczny może zostać skierowany w dowolnym kierunku i być wymierzony w dowolną firmę. Jednak nie każda firma, która stała się celem, musi być ofiarą takiego ataku. Niektóre staną się silniejsze. Najbardziej odporne stawią czoła incydentowi, wyeliminują luki w zabezpieczeniach i wyciągną wnioski na przyszłość. Kluczowym elementem ich odporności jest właściwe zarządzanie ryzykiem cybernetycznym przez władze firmy. Przedsiębiorstwa przygotowane na ataki cybernetyczne mają opracowane strategie radzenia sobie z zagrożeniem cybernetycznym, wykraczające daleko poza technologię. Rozpisane role i kanały komunikowania się w obrębie organizacji, a także procedury raportowania incydentów cybernetycznych władzom firmy oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym zwiększają szanse na zminimalizowanie wpływu ataku na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ryzyko cybernetyczne jest jednym z niewielu zagrożeń, mogących doprowadzić do upadku firmy. Odpowiedzialność za zrealizowanie się czarnego scenariusza poniosą w takim przypadku jej władze. Krytyczne z punktu widzenia organizacji wydaje się zatem nadanie przez władze firmy zagrożeniom cybernetycznym charakteru biznesowego i odejście od rozpatrywania ich wyłącznie w kontekście technologii. Członkowie zarządów muszą także zrozumieć, że kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego dotyczą wszystkich – bez wyjątku – aspektów funkcjonowania firmy. Zarząd powinien upewnić się, że organizacja jest przygotowana na ewentualność skutecznego ataku z cyberprzestrzeni, toteż właśnie na władzach firm spoczywa obowiązek zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego, wdrożenia właściwej struktury zarządzania ryzykiem, opracowania odpowiednich procedur na wypadek zagrożeń cybernetycznych, przeprowadzania regularnych działań sprawdzających by mieć pewność, że procedury nie są testowane pierwszy raz dopiero w przypadku incydentu, oraz stałe podnoszenie poczucia odpowiedzialności członków organizacji, którymi zarządzają, za ich bezpieczeństwo cybernetyczne. Dzięki temu obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym obejmą wszystkie komórki przedsiębiorstwa – od administracji, przez działy HR i prawne, do działów zakupów i zarządzania ryzykiem. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest problemem wielofunkcyjnym, który wymaga uznania, że odpowiedzialność za nie spoczywa na każdym pracowniku, przede wszystkim na członkach władz, którzy mają do odegrania kluczową rolę w podnoszeniu świadomości istniejącego ryzyka.

… i ubezpiecz firmę.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą mierzą się codziennie z doniesieniami dotyczącymi zagrożeń cybernetycznych oraz poradami, jak takich zagrożeń uniknąć. Budzi to pokusę „wyłączenia się” z obiegu tego typu informacji. Pokusy tej można jednak uniknąć za pomocą konkretnych rozwiązań oraz nadając sprawom bezpieczeństwa cybernetycznego firmy odpowiedni priorytet. Nikt nie oczekuje, że członek władz będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i będzie rozumiał techniczne niuanse bezpieczeństwa cybernewww.mai-cee.com.pl 2 Ekspert radzi Ryzyko cybernetyczne jest jednym z niewielu zagrożeń, mogących doprowadzić do upadku firmy tycznego lub złożoności zabezpieczeń oprogramowania – nie jest to konieczne. Ważna jest umiejętność uchwycenia znaczenia cyberprzestępczości i jej potencjalnego wpływu na biznes oraz zrozumienie strategii zarządzania ryzykiem, które są wymagane do radzenia sobie z zagrożeniami cybernetycznymi. Jednym z elementów zarządzania są wspomniane we wstępie ubezpieczenia na wypadek ryzyka cybernetycznego. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę m.in. w następujących przypadkach:

 1. Szkody poniesione przez ubezpieczoną firmę z tytułu przerwy w działalności, m.in. straty z tytułu przerwy w działalności oraz koszty jej wznowienia,
 2. Szkody spowodowane atakiem na systemy IT ubezpieczonego,
 3. Cyber-wymuszenia,
 4. Szkody wynikłe z naruszenia prywatności danych,
 5. Roszczenia wynikające z naruszenia bezpieczeństwa sieci,
 6. Szkody związane z działalnością medialną firmy,
 7. Grzywny, kary oraz koszty obrony,
 8. E-płatności,
 9. Informatyka śledcza,
 10. Wydatki poniesione na ochronę wizerunku.

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzać dodatkowo odpowiednimi klauzulami. Obecnie w Polsce przynajmniej dziewięciu ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie stosowny produkt. Ubezpieczyciele oferują ponadto w cenie składki za polisę lub ze znaczną zniżką dodatkowe usługi firm, z którymi współpracują, takie jak audyty systemów zabezpieczeń. Na wolnym rynku taka usługa może kosztować nawet 40 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że ubezpieczenie na wypadek ryzyka cybernetycznego nie uchroni żadnej organizacji przed cyberprzestępczością. Po co więc się ubezpieczać? Odpowiedź jest prosta. W przypadku zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa cybernetycznego działalność organizacji znajdzie oparcie w stabilnym fundamencie finansowym, zapewnionym przez wspomniane ubezpieczenie. Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów na światowym rynku ubezpieczeniowym w ostatnich latach. Spowodowane jest to nagłaśnianymi przypadkami naruszenia danych i rosnącą presją organów regulacyjnych oraz rosnącą świadomością zagrożeń cybernetycznych. Dzięki coraz surowszym przepisom o ochronie danych i ciągłemu zwiększaniu świadomości ryzyka na poziomie zarządu zainteresowanie władz firm ubezpieczeniem od ryzyka cybernetycznego będzie rosnąć. Ubezpieczyciele, przygotowując oferty, mogą chcieć zbadać poziom świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego członków władz firmy, ponieważ poziom ten będzie odzwierciedlał ogólne podejście organizacji do zagrożeń cybernetycznych. W szczególności będą chcieli zobaczyć dowody na to, że świadomość zagrożeń cybernetycznych istnieje w skali całej organizacji. Firmy, które wykazują wysoką kulturę bezpieczeństwa cybernetycznego, korzystają z odpowiednich technologii zabezpieczeń oraz wdrożyły niezbędne procedury na wypadek incydentu cybernetycznego, mogą liczyć na korzyść w postaci niższych składek ubezpieczeniowych. Z drugiej strony firmy, które nie wdrożyły żadnych procedur w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają oferty ubezpieczenia. Polisa ubezpieczeniowa nie może być jedynym zabezpieczeniem firmy.

W tym miejscu należy także wspomnieć o dodatkowym argumencie przemawiającym za wyprowadzeniem kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego firm z działów IT, który celowo nie został przywołany wcześniej. Chodzi o barierę psychologiczną pracowników tych działów, przez których dyskusja o bezpieczeństwie cybernetycznym oraz ubezpieczeniu jest często traktowana jako votum nieufności i podważanie ich kompetencji, co budzi zrozu3 www.mai-cee.com.pl Bezpieczeństwo IT w firmie www.mai-cee.com.pl 4 miały niepokój i opór. Pracownicy działów IT, głęboko przekonani o słuszności swoich działań, okopują się więc na pozycjach, przywołując standardowy wachlarz odpowiedzi: jesteśmy znakomicie zabezpieczeni, korzystamy z najnowszego sprzętu, używamy najświeższego oprogramowania. Słysząc takie zapewnienia ze strony pracowników, władze firm tracą czujność, co niestety może mieć fatalne konsekwencje. Podobnie jak za większość incydentów cybernetycznych odpowiedzialni są pracownicy (w zależności od statystyk od 60% do 70% przypadków), tak samo w przypadku zabezpieczeń programowych i sprzętowych najczęściej zawodzi czynnik ludzki. Pracownik działu IT nie zagwarantuje, że programista nie popełnił błędu w kodzie programu antywirusowego, w ruterach odkrywane są luki w zabezpieczeniach, aktualizacje systemów operacyjnych zawierają błędy. Przykłady można mnożyć. Cyfrowi przestępcy nie zasypiają gruszek w popiele i tylko czekają na takie okazje, z których każda może być zaproszeniem do odwiedzenia przez nich firmowej sieci. Od 2 do 6 godzin potrzebuje haker, aby uzyskać dostęp do atakowanej infrastruktury. Od 6 do 12 godzin zajmuje mu zlokalizowanie i wyprowadzenie wrażliwych danych. Od włamania do wykrycia ataku cybernetycznego mija średnio 205 dni, a niektóre raporty mówią nawet o 469 dniach. Dysproporcja czasowa jest zatem aż nadto widoczna. Pracownicy działów IT odpowiadają przede wszystkim za sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej firmy. Pytanie, ile firm posiada infrastrukturę i zatrudnia informatyków, którzy za jej pomocą i dzięki swojej wiedzy są w stanie wykryć i zneutralizować atak na wirtualne zasoby firmy.

 Zakończenie

W rozmowach członkowie władz firm często otwarcie przyznają, że nie czuję się przygotowani do reagowania na zagrożenia cybernetyczne, ponieważ brakuje im umiejętności technicznych i nie rozumieją ryzyka cybernetycznego. Takie podejście powoduje niestety, że polisa ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego najczęściej postrzegana jest wyłącznie przez pryzmat niepotrzebnych kosztów, nie zaś jako element przewagi konkurencyjnej. Na szczęście coraz więcej osób zasiadających we władzach firm zdaje sobie sprawę, że ryzyko cybernetyczne, wcześniej postrzegane wyłącznie jako problem działu IT, jest teraz także ich problemem, a zatem ich obowiązkiem jest nadzorowanie tych zagrożeń. Dziś, gdy dochodzi do wycieku danych, natychmiast rozpoczyna się publiczne analizowanie jego przyczyn. Szukając winnych, stawia się znak równości między władzami firmy a działem IT. Dlatego też władze firm powinny traktować ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego jako dodatkową pomoc w zarządzaniu tym ryzykiem, gdy zawiodą inne zabezpieczenia. Prawidłowe oszacowanie odpowiednich limitów ubezpieczenia może odegrać znaczącą rolę w ochronie wyniku finansowego firmy. Wspomniane na początku artykułu zagrożenie ryzykiem pożaru ma dodatkowo tę istotną różnicę w porównaniu z zagrożeniem cybernetycznym, że w przypadku wystąpienia pożaru pogorzelcy są raczej przedmiotem troski i współczucia, natomiast ofiary ataku cybernetycznego są dodatkowo penalizowane przez organy nadzoru i stygmatyzowane w opinii społecznej. Czy skorzystają państwo ponownie np.: z usług kliniki, która dopuściła do wycieku danych o stanie państwa zdrowia? No właśnie…

ŁUKASZ CICHOWSKI

STARSZY BROKER W DZIALE UBEZPIECZEŃ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

+48 538 819 934

lukasz.cichowski@mai-cee.com

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

Grupa MAI-CEE jako Broker Ubezpieczeniowy należy do największej niezależnej sieci brokerów w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa MAI-CEE została założona w 1990 roku w celu obsługi międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w tym regionie. Grupa MAI-CEE obsługuje obecnie zarówno Klientów międzynarodowych jak i lokalnych.

BIURA WŁASNE:

 • Albania
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Ukraina
 • WĘGRY
FIRMY PARTNERSKIE:

 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Czarnogóra
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Mołdawia
 • Serbia
 • słowenia
 • Uzbekistan
 • Rola Brokera ubezpieczeniowego nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód.

  Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

  Identyfikacja ryzyka – zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty.

  Ocena ryzyka – na tym etapie na podstawie zebranych informacji szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy/uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey).

  Planowanie strategiczne – to moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych.

  Wdrożenie programu – to etap operacyjny, mający na celu realizację założeń programu.

  Bieżąca obsługa – na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, prowadzenie nowych linii/klauzul brokerskich w związku ze zmianą ryzyk).

  Pomoc w likwidacji szkód – jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód zarówno własnych jak i z polis odpowiedzialności cywilnej sprawców.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

  KTO PRZETWARZA DANE?

  Administratorem danych osobowych jest: MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (MAI), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

  DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

  MAI przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

  1. rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI;
  2. wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów MAI;
  3. obsługą szkód na zlecenie klientów MAI;
  4. udostępnieniem klientom MAI narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;
  5. obsługą reklamacji kierowanych do MAI;
  6. obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI.

  CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza dane osobowe następujących osób:

  1. kandydatów do pracy i pracowników MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;
  2. klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;
  3. pracowników klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy powierzenia lub prawnie uzasadnionego interesu brokera, jakim jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz i w imieniu klientów;
  4. osób składających reklamację MAI na podstawie przepisów prawa;
  5. osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  6. pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI działań przed zawarciem umowy.

  JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza następujące dane osobowe:

  imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach, przynależność związkowa, dane dotyczące orientacji seksualnej

  JAK ZBIERAMY DANE?

  MAI zbiera dane osobowe od:

  1. bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  2. pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  3. innych dystrybutorów ubezpieczeń;
  4. naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.
  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

  MAI udostępnia dane osobowe:

  1. zakładom ubezpieczeń i innym współpracującym z MAI dystrybutorom ubezpieczeń w zakresie i celu wykonywania czynności brokerskich na rzecz i imieniu naszych klientów;
  2. podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód;
  3. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

  GDZIE TRANSFERUJEMY DANE?

  MAI przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy się stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

  JAKIE MASZ PRAWA

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. Usunięcia danych,
  3. Ograniczenia przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  ZMIANY W POLITYCE PRTYWATNOŚCI
  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 17 maja 2018 r.
  KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Marcin Trojan):

  1. Elektronicznie: IOD@mai-cee.com
  2. Telefonicznie: +48 (22) 430 20 00
  3. Listownie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  POLITYKA COOKIES

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies, zwane dalej ciasteczkami.

  Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe pozostawiane na Twoim komputerze podczas wizyty stron internetowych. Są używane powszechnie w celu usprawnienia działania stron internetowych.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI używa tych informacji w celu podsumowania odwiedzin i doskonalenia prezentowanych treści. Ciasteczka zbierają informacje w anonimowej formie, w tym o liczbie użytkowników i miejscu pochodzenia oraz odwiedzanych stronach.

  W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  ZMIANY W POLITYCE COOKIES

  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 23 maja 2019r.

  UBEZPIECZENIA REAL ESTATE

  Naszymi klientami są między innymi: banki inwestycyjne, instytucje finansowe, deweloperzy , właściciele prywatni oraz instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, firmy budowlane, inwestorzy zastępczy, property oraz asset managerowie, project managerowie, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru.

  Wypracowujemy najlepsze rozwiązania dla Klientów z branży Real Estate wymieniając doświadczenia z kolegami z biur MAI w Europie jak również z partnerami na świecie.

  Kierowani celami strategicznymi naszych Klientów, dodając nasze doświadczenie w branży, pracujemy dla Państwa. Rezultatem naszej pracy jest uszyty na miarę, kompleksowy program zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, który reaguje na kwestie z którymi mają Państwo  do czynienia na co dzień.

  Posiadamy bogatą wiedzę o obsługiwanej branży RE dzięki czemu mamy świadomość związanych z nią ryzyk w poszczególnych fazach inwestycji jak również możliwości transferu tego ryzyka na ubezpieczycieli:

  • Fazie opracowywania / projektowania
  • Fazie budowy
  • Fazie operacyjnej

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA OSOBOWE

  Obszar Employee Benefits to ważny element wsparcia pracodawców i pracowników. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie są jednymi z najbardziej popularnych oraz pożądanych benefitów pracowniczych, które zapewniają wiele korzyści zarówno dla organizujących tę formę ochrony ubezpieczeniowej, jak i korzystających z ubezpieczenia.  Podmioty zatrudniające, które świadomie odpowiadają na potrzeby pracowników budują wizerunek atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

  Przekłada się to na satysfakcję z zatrudnienia, motywację, wydajność pracowników i ich absencje.

  Dział Ubezpieczeń Osobowych (Employee Benefits) wspiera Klientów w budowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do zatrudnionych oraz członków ich rodzin.

  Kilkudziesięciu osobowy zespół składający się z licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych oraz specjalistów do spraw ubezpieczeń pozwala nam na dedykowanie indywidualnego opiekuna dla każdego Klienta, z którym może się kontaktować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Nasi pracownicy zdobyli doświadczenie w renomowanych spółkach brokerskich, jak i wiodących zakładach ubezpieczeń.

  Dzięki członkostwu w międzynarodowych sieciach brokerskich mamy dostęp do wiedzy i rozwiązań stosowanych na całym świecie oraz możliwość ich implementacji na polskim rynku.

  Zależy nam na tym, aby tworzone przez nas programy ubezpieczeniowe w pełni zabezpieczały faktyczne potrzeby pracodawcy, pracowników i ich bliskich.

  Realizując zadania powierzone przez naszych Klientów wykonujemy następujące czynności:

  • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz ryzyka.
  • Weryfikacja aktualnych polis ze wskazaniem, czy warunki są zgodne z potrzebami ubezpieczonych i praktyką rynkową.
  • Przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego.
  • Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń.
  • Sporządzenie pisemnej rekomendacji.
  • Dostarczenie zweryfikowanych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
  • Koordynowanie i wspieranie działań związanych z zawarciem oraz wdrożeniem programu.
  • Bieżący nadzór nad zawartymi umowami oraz stała weryfikacja zmieniającego się ryzyka i potrzeb.
  • Wsparcie w czynnościach administracyjnych, m.in. rozliczenia składek, bieżąca obsługa ubezpieczenia.
  • Nadzór i pomoc w procesie likwidacji roszczeń.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku grupowe produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie zdrowotne i pakiety medyczne.
  • Ubezpieczenie na życie.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Programy emerytalne, w tym Pracownicze Programy Emerytalne.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Ubezpieczenie turystyczne.
  • Ubezpieczenie pracowników w zagranicznych podróżach służbowych.
  • Ubezpieczenie szkolne.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  DORADZTWO

  W ramach naszej współpracy oferujemy również analizę wszelkich zapisów dotyczących ubezpieczeń w umowach podpisywanych przez naszych Klientów. Chętnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i postępowania w przypadku szkody.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  W portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się Firmy o różnej specyfice ryzyka, branży, strukturze floty, w szczególności: transportowe, farmaceutyczne, produkcyjne, spedycyjne, przedsiębiorstwa budowlane, leasingowe, CFM. Aktywnie włączamy się w proces likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno na terenie RP jak i poza krajem.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi związane z pojazdami, w tym:

  • pakiety komunikacyjne (OC/AC/NW)
  • produkty dedykowane m.in. Assistance w tym TRUCK Assistance, GAP, Ochrona Prawna, NNW kierowców i pasażerów, przedłużone gwarancje)
  • rozwiązania dla leasingów oraz CFM
  • dedykowane systemy informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • programy prewencyjne oraz systemy zarządzania parkami pojazdów

  ARTUR KOWALIK

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

  +48 510 356 027

  artur.kowalik@mai-cee.com

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Spółka MAI Poland rozszerzając zakres oferowanych usług dla klientów wprowadziła usługę technicznej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. „Ryzyko” jest pojęciem, które w praktyce ubezpieczeniowej ma wiele znaczeń. Może oznaczać zarówno określony rodzaj zdarzenia losowego (np. powódź), jak i stopień narażenia przedmiotu ubezpieczenia na dane niebezpieczeństwo. Ubezpieczyciele określenia „ryzyko” używają także jako synonimu dla przedmiotu ubezpieczenia. W teorii zarządzania ryzykiem (zgodnie z obowiązującymi normami) „ryzyko” oznacza wpływ niepewności na cele. W powszechnym użyciu „ryzyko” bywa używane zamiennie ze słowem „zagrożenie”. W naszej działalności skupiamy się na ograniczeniu prawdopodobieństwa zaistnienia niektórych zdarzeń losowych i rozmiaru ich negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa.

  Po przeprowadzeniu lustracji przedsiębiorstwa i identyfikacji obszarów narażenia na niebezpieczeństwo, w porozumieniu z klientem określamy możliwości eliminowania zagrożeń, ograniczania ich skutków oraz ubezpieczenia. Późniejsze działania obejmują czynności organizacyjne, inwestycje w techniczne środki zabezpieczeń oraz stworzenie i realizację programu ubezpieczeniowego.

  Wynikiem tych działań jest ograniczenie obszaru niepewności towarzyszącej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

  Sporządzone w czasie lustracji opisy przedsiębiorstwa służą lepszej ocenie i wycenie ofert przez ubezpieczycieli.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

  zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  W dziale ubezpieczeń majątkowych obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice ryzyka. W naszym portfelu znajdują się Klienci z wielu branż: począwszy od firm logistycznych przez przedsiębiorstwa budowlane, farmaceutyczne, produkcyjne, deweloperskie i nieruchomościowe, dystrybucyjne aż po spółki z branży energii odnawialnej.

  Poprzez kontakt z brokerami międzynarodowymi i ubezpieczycielami z innych krajów mamy dostęp do nowoczesnych produktów i możemy adaptować na polski rynek niestandardowe rozwiązania. Po rozpoznaniu potrzeb Klienta, przygotowaniu zapytania ofertowego, uzyskaniu ofert z rynku i ich konstruktywnym porównaniu przekazujemy Klientowi naszą rekomendację ubezpieczenia. W ten sposób zarządzamy ryzykiem Klienta transferując to ryzyko na stronę ubezpieczyciela. Nie zapominamy o obsłudze administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia oraz pełnej obsłudze procesu likwidacji szkód (odrębny Dział w MAI Poland zajmujący się wyłącznie pomocą naszym Klientom przy skomplikowanych częstokroć procesach likwidacji szkód).

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie majątku (mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu)
  • Ubezpieczenia techniczne (maszyn od awarii, utraty zysku wskutek awarii maszyn)
  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC członków zarządu D&O w tym regulacje MAR/MAD)
  • Ubezpieczenia transportowe (ładunek w transporcie – cargo, ubezpieczenia transportów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)
  • Ubezpieczenia finansowe (kredyt kupiecki, gwarancje, ubezpieczenie prospektu emisyjnego POSI/IPO)
  • Ubezpieczenia firm leasingowych
  • Profesjonalne audyty ubezpieczeniowe tzw. surveye przeprowadzane na własny koszt przez Risk Managera Grupy MAI CEE

  W obliczu ostatnio wprowadzonych w Polsce zmian legislacyjnych (RODO, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń tzw. IDD) dbamy o to, by cały proces obsługi Klienta pozostawał w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na Brokera przez ustawodawcę. MAI Poland udziela porady oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja programu ubezpieczeniowego, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

  Etap opracowania koncepcji jest realizowany przez nas na własny koszt. W przypadku jej akceptacji i wdrożenia opracowanego przy naszym udziale programu – nasze honorarium stanowi prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż) wypłacana nam przez Ubezpieczyciela.

  Ponadto MAI Poland:

  • dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
  • weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,
  • pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

  PLATFORMA INTERNETOWA MAI CARGO

  Obowiązujące prawo i międzynarodowe konwencje znacząco ograniczają odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym ładunku. Wyłączenia w polisach oc spedytora i przewoźnika, mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. A co za tym idzie utratą klienta, bądź też koniecznością pokrycia szkody z własnych środków. Jedynie ubezpieczenie cargo zapewnia właściwą ochronę dla przewożonych towarów.

  Odpowiadając na potrzeby firm spedycyjnych stworzyliśmy platformę internetową MAICARGO. Nasza platforma maksymalnie upraszcza wszelkie czynności związane z ubezpieczeniem ładunków w zakresie cargo. Spedytor pracując z nasza aplikacją, może w ciągu kilku minut wygenerować ofertę ubezpieczenia transportu. A także w każdej chwili ją potwierdzić, skutecznie zawierając ubezpieczenie na rzecz klienta. Aplikacja działa od roku 2011, obecnie korzysta z niej kilkadziesiąt firm spedycyjnych.

  Główne zalety naszej aplikacji to:

  • możliwość zgłaszania ładunków 24 h/ 7 dni w tygodniu
  • natychmiastowy dostęp do certyfikatu ubezpieczenia
  • automatyczne wyliczanie składki, nawet w przypadku skomplikowanych polis gdzie składka zależnych od kraju, rodzaju, ładunku, wartości, itd.
  • automatyczne przeliczanie walut w oparciu o aktualny kurs NBP
  • możliwość duplikowania wniosków
  • generowanie rozbudowanych raportów w excel

  UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA / PRZEWOŹNIKA

  Specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

  Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają szereg klauzul dodatkowych znacznie rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i spedytora:

  • oc przewoźnika umownego (zarówno umownego przewoźnika drogowego, jak i kolejowego, morskiego i lotniczego)
  • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
  • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
  • klauzula szkód w kontenerach
  • ochrona dla składowanego mienia
  • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
  • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)

  Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje:

  • pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela
  • analiza odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę

  POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA Z BRANŻY TSL

  Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia dla transportu i spedycji:

  • odpowiedzialność cywilna zawodowa jako zabezpieczenie do licencji
  • gwarancja zapłaty długu celnego
  • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
  • oc agentów celnych

  Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LIKWIDACJA SZKÓD

  MAI Poland aktywnie wspiera swoich Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Specjalnie powołany w tym celu Dział Likwidacji Szkód pozostaje do pełnej dyspozycji naszych Klientów.

  Wiedza i doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Jednocześnie staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania i przejmując kontakt z ubezpieczycielem.

  Dla potrzeb likwidacji szkody wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
  • Monitorowanie działań ubezpieczyciela i ich terminowości
  • Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER DZIAŁU LIKWIDACJI SZKÓD

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com