STRONA DOMOWA

Pomówmy jeszcze o utracie wartości handlowej pojazdu

Jak już wcześniej wskazywałem na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego (Tom 17 Numer 9, Wrzesień 2020) a wcześniej Nowych Ubezpieczeń oraz Gazety Ubezpieczeniowej, temat utraty wartości handlowej (dalej UWH) pojazdu jest nadal aktualny a jego określenie budzi wiele kontrowersji.

Szacowanie kwoty UWH pojazdu nie jest usankcjonowane w obowiązujących przepisach żadnymi normami prawa, dlatego jego ustalenie nie jest prostym zadaniem. Najczęściej takich kalkulacji rzeczoznawcy dokonują korzystając z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT. Należy wskazać w tym miejscu, iż w wielu wyrokach sądowych oraz opiniach biegłych, kwota wyliczona w oparciu o ww. instrukcję jest minimalną wartością UWH a wyliczenie nie może sprowadzać się jedynie do automatycznego posługiwania się tym systemem (Sygn. Akt II Ca 233/18; Sygn. Akt III Ca 989/18). System ten ma być używany pomocniczo, szczególnie, że wartości UWH wyliczane w oparciu o ten system są mało korzystne dla poszkodowanych a korzystne dla stron pozywanych (patrz artykuł dr J. Lubowicza, dr J. Szcześniak MU nr 10/2020, październik 2020 oraz Sygn. Akt XV GC 6233/19). W opiniach biegłych sądowych (…) algorytm systemu Info Ekspert zaniża wyniki (Sygn. Akt XVII GC 318/20).

Na rynku polskim znane są również inne metody określania UWH w tym dr Tromnera, MFM czy też Kosztu Naprawy Automobilklubu Polskiego. W zależności od przyjętej metody UWH pojazdu waha się od kilku do kilkunastu % wartości rynkowej pojazdu bądź kilkudziesięciu % kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu. W niektórych wyrokach wskazywane jest, iż (…) w praktyce, w realiach handlu pojazdami, kwota utraty wartości handlowej jest z reguły wyższa niż wyliczona metodami matematycznymi. W przypadku samochodów używanych jest to nie mniej niż 10% wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym (wyrok z dnia 11.10.2019 r. II C 446/17)

Analiza wyroków polskich sądów w sprawach o ustalenie kwoty UWH oraz bardzo różne opinie powołanych w tych sprawach biegłych doprowadziła do wniosku, iż wskazanym jest wypracowanie odpowiedniego narzędzia ułatwiającego określenie UWH.

W mojej ocenie, miarodajną i właściwą metodą wyliczania utraty wartości handlowej pojazdu jest zmodyfikowana przez Piotra Okrasę metoda RUHKOPFA/SAHMA (dalej R&S).

Uaktualnienie metody R&S wynikało m.in. z uwarunkowań polskiego rynku motoryzacyjnego, rozwoju techniki samochodowej jak też orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Modyfikacja metody R&S w ujęciu Piotra Okrasy polega m.in. na:

– zmianie wieku pojazdu dla którego zasadne jest określenie UWH
– określeniu wykluczeń w stosowaniu metody R&S
– aktualizacji tabeli korelacji wieku pojazdu i zakresu szkody

W stosunku do oryginalnej metody R&S wprowadzono dodatkowo:
– współczynnik zakresu uszkodzenia pojazdu
– współczynnik popytu na daną markę pojazdu

Do dalszej analizy pozostaje kwestia stosowania ww. metody dla pojazdów:

– w przypadku których odnotowano drugą szkodę ale zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami z pierwszej szkody a naprawa wykonana była z zastosowaniem części oryginalnych i naprawa wykonana zgodnie z technologią producenta pojazdu
– kolekcjonerskich
– wymagającej indywidualnej oceny / nietypowych

W wyrokach sądów polskich możemy znaleźć informacje, iż pojazd w wieku 6 lat (…) był pojazdem stosunkowo nowym, a po wtóre nie wykazano aby części, które uległy zniszczeniu w czasie przedmiotowego wypadku nie były w pełni sprawne, były wcześniej uszkodzone lub przestarzałe techniczne i wyeksploatowane w zakresie większym aniżeli wynikającym z normalnego zużycia. (Sygn. Akt III Ca 989/18). Cytując dalej ten wyrok, Sąd wskazał, iż  (…) nie sposób znaleźć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie, dlaczego tak ustawiona cenzura miałaby niejako z góry wykluczać przypadki utraty wartości handlowej pojazdów powyżej 6 – letniego okresu eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie należy do określania UWH przyjmować również pojazdy w wieku do lat dziesięciu (pojazdy osobowe w tym terenowe i SUV) / lat sześciu (pojazdy ciężarowe do 3,5 tony DMC) / lat pięciu (pojazdy ciężarowe pow. 3,5 tony DMC oraz motocykle) / lat trzech (autobusy).

Modyfikacja metody R&S opracowana przez Piotra Okrasę dot. uwzględnienia specyfiki danego rynku (w naszym przypadku polskiego) oraz techniki samochodowej to również efekt mający podłoże m.in. w orzecznictwie i praktyce. W oparciu o wyrok Sygn. Akt III Ca 989/18 wskazać należy (…) konkluzje dotyczące wzajemnej relacji między popytem, a podażą na rynku motoryzacyjnym, jak również skłonność potencjalnego klienta do nabycia samochodu bezwypadkowego, ewentualnie zaoferowania niższej ceny w przypadku pojazdu uprzednio uszkodzonego znajdują odzwierciedlenie także w zasadach logiki oraz doświadczenia życiowego. Nie sposób bowiem uznać, że pomimo należycie wykonanej naprawy, przy użyciu także oryginalnych części, stosunkowo nowy (6 – letni) pojazd, będzie miał taką samą wartość handlową w obrocie, jak pojazd bezwypadkowy, w szczególności w świetle nadpodaży występującej na rynku motoryzacyjnym.

Wprowadzenie przez Piotrka Okrasę w 2002 r. do metody R&S współczynnika korekcyjnego dot. zakresu uszkodzeń zostało potwierdzone m.in. w wyroku z 2018 r. (Sygn. Akt III Ca 989/18) z którego wnioskować można, jakie elementy mają wpływ na wysokość UWH. Są to (..) obiektywne kryteria związane z wartością rynkową przed wystąpieniem szkody, zakres uszkodzeń, rozmiar niezbędnej naprawy, czy też współczynnik korekcyjny dotyczący uszkodzenia struktury nośnej nadwozia pojazdu.

Mając na uwadze zwiększenie wieku pojazdu dla którego zasadne jest wyliczenie UWH, racjonalne wydaje się przyjęcie % wartości rynkowej pojazdu używanego w stosunku do wartości pojazdu fabrycznie nowego na poziomie 30% – 35% (w zależności od kategorii pojazdu podlegającego wyliczeniu utraty wartości handlowej). Jednak limity dotyczące wieku pojazdu nie powinny być sztywne. To rzeczoznawca / biegły sądowy na podstawie zebranych informacji i dokumentów szacuje wartość pojazdu i ewentualną wysokość kosztu naprawy.

Podstawą określenia UWH powinien być oczywiście zakres uszkodzeń pojazdu m.in. blacharskie nośne elementy nadwozia a w przypadku pojazdów z ramą, uszkodzenia nadwozia i ramy. W ocenie autora niniejszego artykułu, pojazdy w których w wyniku szkody zostały uszkodzone drobne elementy łatwo odejmowalne nadwozia (np. atrapa chłodnicy, listwy ozdobne itp.), wyposażenia nadwozia, które mogą być łatwo zastąpione nowym elementem bez wpływu na jego funkcjonalność, nie powinny podlegać po naprawie utracie wartości handlowej.

Wspomnieć w tym miejscu należy o parametrach wykluczających możliwość stosowania tej metody tj.:
– jeżeli koszt naprawy/wartości rynkowej (R/WR) jest niższy od 5% /należy uznać, że wystąpiły niewielkie uszkodzenia nie obniżające wartości rynkowej/
– jeżeli wartość rynkowa/wartości nowej (WR/WN) jest niższa niż 30% /ze względu na wiek pojazdy UWH nie należy określać/
– jeżeli koszt naprawy/wartości rynkowej (R/WR) jest wyższy niż 100% /występuje szkoda całkowita i UWH nie określa się/

Wyliczanie UWH prześledźmy na konkretnym przykładzie opierając się na ww. wzór R&S uaktualniony przez Piotra Okrasę.

Dane liczbowe:

 • samochód osobowy marki Opel Insignia zakupiony we wrześniu 2016 roku

 • okres eksploatacji: 58 miesięcy

 • cena nowego auta: 83.262 PLN

 • wartość rynkowa pojazdu przed szkodą: 50.800 PLN

 • ogólny koszt naprawy: 26.000 PLN

Założenie I:

Obliczenie utraty wartości rynkowej  dotyczy pojazdów do 10 lat eksploatacji.

Założenie II:

Jeżeli stosunek wartości rynkowej pojazdu WR do ceny nowego pojazdu WN wynosi poniżej 30% to obliczenie UWH  jest niecelowe.

Ustalenie współczynnika spadku wartości:

KS – współczynnik spadku wartości

WR –  wartość rynkowa pojazdu przed szkodą,

WNwartość nowego pojazdu

W naszym przykładzie:

KS > 30%

W naszym przypadku obliczenia UWH jest celowe.

Założenie III:

Jeżeli zakres szkody S wynosi poniżej 5%, to szkodę uznaje się za nie mającą wpływu na UWH.

S > 5%

Ustalenie zakresu szkody:

S – zakres szkody
R – ogólny koszt naprawy
WN –  wartość rynkowa pojazdu

W naszym przykładzie:

Szkoda ma wpływ na  UWH.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie w tabeli procentowej zakresu szkody.

Tabela procentowa:

wiek pojazdu

zakres szkody

5-30%

31-60%

61%-90%

uwagi

do 6 miesięcy

7%

8%

9%

od daty sprzedaży

do 1 roku

6%

7%

8%

do końca roku kalendarzowego

do 2 lat

5%

6%

7%

do końca roku kalendarzowego

do 3 lat

4%

5%

6%

do końca roku kalendarzowego

do 4 lat

3,5%

4,5%

5,5%

do końca roku kalendarzowego

do 5 lat

3,0%

4,0%

5,0%

do końca roku kalendarzowego

do 6 lat

2,5%

3,5%

4,5%

do końca roku kalendarzowego

do 7 lat

2,0%

3,0%

4,0%

do końca roku kalendarzowego

do 8 lat

1,5%

2,5%

3,5%

do końca roku kalendarzowego

do 9 lat

1,0%

2,0%

3,0%

do końca roku kalendarzowego

do 10 lat

0,5%

1,5%

2,5%

do końca roku kalendarzowego

Do tabeli wprowadzono modyfikację w stosunku do wzorca niemieckiego, dodając dane dla pojazdów w wieku do 6 miesięcy oraz pow. 3 lat do 10 lat. Podział ten podyktowany został m.in. ogólnymi zapisami warunków ubezpieczenia AC, w których do procesu likwidacji szkód przyjmuje się wartość fakturową dla aut nie starszych niż 6 miesięcy. W przedziale do 6 miesięcy wartość pojazdów zmienia się najbardziej. Zaś granica 10 lat (pojazdy osobowe oraz SUV, terenowe) wynika m.in. z analizy sytuacji rynkowej, rozwoju techniki samochodowej jak też  wyroków sądowych dla pojazdów powyżej 5 lat.

Ustalenie spadku wartości handlowej WS wg. R&S:

lub też uwzględniając rynek polski oraz założenia autora niniejszego artykułu:

gdzie k oraz kh oznaczają współczynniki korekcyjne do spadku wartości.

k jest współczynnikiem związanym z zakresem uszkodzeń pojazdu,  k zawiera się w przedziale k <1,0 – 1,5>. Współczynnik jest zależny od tego w jakim zakresie i czy znacznie uszkodzone zostały istotne elementy struktury nośnej nadwozia mającej wpływ na bezpieczeństwo i trwałość eksploatacji po naprawie.

Współczynnik k

/próba zdefiniowania i ujednolicenia zakresu  uszkodzeń w oparciu o różne modele i metody wyliczania UWH m.in. Automobilklubu Polski oraz Instrukcję Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERMOT /

1

Małe 1 uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia elementów odejmowalnych nadwozia wymagające ich wymiany. Lakierowanie do 3 elementów

1,1

Małe 2 uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia elementów odejmowalnych poszycia zewnętrznego nadwozia wymagające ich naprawy. Lakierowanie do 4 elementów.

1,2

Średnie 1 uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia elementów odejmowalnych lub uszkodzenia elementów nieodejmowalnych nadwozia wymagających ich naprawy. Lakierowanie do 5 elementów.

1,3

Średnie 2 uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia elementów nieodejmowalnych nadwozia wymagające wymiany lub naprawy tych elementów.

1,4

Duże uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia elementów nieodejmowalnych nadwozia wymagające wymiany lub naprawy tych elementów oraz formowania otworów.

1,5

Bardzo duże uszkodzenia pojazdu

Uszkodzenia nieodejmowalnych elementów nadwozia wymagające ich naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych i przywróceniem  prawidłowego położenia punktów mocowania podzespołów układu jezdnego lub wymiany ramy. Lakierowaniu podlega znaczna część pojazdu.

W tym miejscu można pokusić się o bardziej precyzyjne określenie wysokości współczynników przyjmując np. zakresy uszkodzeń pojazdów na podstawie wytycznych producentów pojazdów.

Kh jest współczynnikiem popytu na daną markę i model pojazdu. Współczynnik ten może kształtować się w przedziale <0,8 – 1,2> (dla 0,8 pojazdy o dużym popycie oraz 1,2 o małym popycie na lokalnym rynku).

Współczynnik kh

0,8

Pojazdy o dużym popycie

1,0

Pojazdy o średnim popycie

1,2

Pojazdy o małym popycie

Narzędzie to można uszczegółowić podając marki i modele pojazdów najbardziej i najmniej popularnych handlowo na podstawie m.in.  statystyk rejestracji nowych fabrycznie pojazdów w tym Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Powróćmy do naszego przykładu i obliczmy WS:

Wzorzec niemiecki (zg. z oryginalnym modelem pojazdy pow. 3 lat są wykluczone, uwzględniono jednak modyfikację tabeli o pojazdy również w 5-tym roku) :

WS = (WR + R ) x S = (50.800 + 26.000) x 4% = 3.072 PLN

Wzorzec uwzględniający realia polskie oraz założenia autora niniejszego artykułu:

k – wynosi 1,4 ; należy w tym miejscu dodać, iż uszkodzenia miały istotny wpływ na strukturę nośną nadwozia przez co na bezpieczeństwo i trwałość eksploatacji,

khwynosi 0,9 tj. pojazdu o relatywnie dużym popycie na rynku lokalnym /uwzględniając m.in. markę, model oraz liczbę rejestracji nowych i używanych aut danego modelu/

WS = (WR + R ) x S x k x kh = (50.800 + 26.000) x 4% x 1,4 x 0,9 = 3.871 PLN

Kwota UWH w zaprezentowanym przez Piotra Okrasę modelu, stanowi ponad 7% wartości rynkowej pojazdu sprzed szkody i prawie 15% ogólnego kosztu naprawy. Mając na uwadze opinie sądów, iż w przypadku samochodów używanych jest to nie mniej niż 10% wartości rynkowej pojazdu w stanie nieuszkodzonym, kwota UWH tak wyliczona wpisuje się polskie realia. Przy pojazdach o wartościach dużo wyższych, szerokim zakresie naprawy oraz małym popycie na nie, wartości te mogą być dość znaczne.

PIOTR OKRASA

MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

+48 501 667 275

piotr.okrasa@mai-cee.com

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

Grupa MAI-CEE jako Broker Ubezpieczeniowy należy do największej niezależnej sieci brokerów w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa MAI-CEE została założona w 1990 roku w celu obsługi międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w tym regionie. Grupa MAI-CEE obsługuje obecnie zarówno Klientów międzynarodowych jak i lokalnych.

BIURA WŁASNE:

 • Albania
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Ukraina
 • WĘGRY
FIRMY PARTNERSKIE:

 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Czarnogóra
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Mołdawia
 • Serbia
 • słowenia
 • Uzbekistan
 • Rola Brokera ubezpieczeniowego nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód.

  Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

  Identyfikacja ryzyka – zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty.

  Ocena ryzyka – na tym etapie na podstawie zebranych informacji szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy/uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey).

  Planowanie strategiczne – to moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych.

  Wdrożenie programu – to etap operacyjny, mający na celu realizację założeń programu.

  Bieżąca obsługa – na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, prowadzenie nowych linii/klauzul brokerskich w związku ze zmianą ryzyk).

  Pomoc w likwidacji szkód – jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód zarówno własnych jak i z polis odpowiedzialności cywilnej sprawców.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

  KTO PRZETWARZA DANE?

  Administratorem danych osobowych jest: MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (MAI), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

  DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

  MAI przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

  1. rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI;
  2. wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów MAI;
  3. obsługą szkód na zlecenie klientów MAI;
  4. udostępnieniem klientom MAI narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;
  5. obsługą reklamacji kierowanych do MAI;
  6. obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI.

  CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza dane osobowe następujących osób:

  1. kandydatów do pracy i pracowników MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;
  2. klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;
  3. pracowników klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy powierzenia lub prawnie uzasadnionego interesu brokera, jakim jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz i w imieniu klientów;
  4. osób składających reklamację MAI na podstawie przepisów prawa;
  5. osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  6. pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI działań przed zawarciem umowy.

  JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza następujące dane osobowe:

  imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach, przynależność związkowa, dane dotyczące orientacji seksualnej

  JAK ZBIERAMY DANE?

  MAI zbiera dane osobowe od:

  1. bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  2. pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  3. innych dystrybutorów ubezpieczeń;
  4. naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.
  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

  MAI udostępnia dane osobowe:

  1. zakładom ubezpieczeń i innym współpracującym z MAI dystrybutorom ubezpieczeń w zakresie i celu wykonywania czynności brokerskich na rzecz i imieniu naszych klientów;
  2. podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód;
  3. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

  GDZIE TRANSFERUJEMY DANE?

  MAI przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy się stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

  JAKIE MASZ PRAWA

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. Usunięcia danych,
  3. Ograniczenia przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  ZMIANY W POLITYCE PRTYWATNOŚCI
  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 17 maja 2018 r.
  KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Marcin Trojan):

  1. Elektronicznie: IOD@mai-cee.com
  2. Telefonicznie: +48 (22) 430 20 00
  3. Listownie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  POLITYKA COOKIES

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies, zwane dalej ciasteczkami.

  Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe pozostawiane na Twoim komputerze podczas wizyty stron internetowych. Są używane powszechnie w celu usprawnienia działania stron internetowych.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI używa tych informacji w celu podsumowania odwiedzin i doskonalenia prezentowanych treści. Ciasteczka zbierają informacje w anonimowej formie, w tym o liczbie użytkowników i miejscu pochodzenia oraz odwiedzanych stronach.

  W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  ZMIANY W POLITYCE COOKIES

  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 23 maja 2019r.

  UBEZPIECZENIA REAL ESTATE

  Naszymi klientami są między innymi: banki inwestycyjne, instytucje finansowe, deweloperzy , właściciele prywatni oraz instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, firmy budowlane, inwestorzy zastępczy, property oraz asset managerowie, project managerowie, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru.

  Wypracowujemy najlepsze rozwiązania dla Klientów z branży Real Estate wymieniając doświadczenia z kolegami z biur MAI w Europie jak również z partnerami na świecie.

  Kierowani celami strategicznymi naszych Klientów, dodając nasze doświadczenie w branży, pracujemy dla Państwa. Rezultatem naszej pracy jest uszyty na miarę, kompleksowy program zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, który reaguje na kwestie z którymi mają Państwo  do czynienia na co dzień.

  Posiadamy bogatą wiedzę o obsługiwanej branży RE dzięki czemu mamy świadomość związanych z nią ryzyk w poszczególnych fazach inwestycji jak również możliwości transferu tego ryzyka na ubezpieczycieli:

  • Fazie opracowywania / projektowania
  • Fazie budowy
  • Fazie operacyjnej

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA OSOBOWE

  Obszar Employee Benefits to ważny element wsparcia pracodawców i pracowników. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie są jednymi z najbardziej popularnych oraz pożądanych benefitów pracowniczych, które zapewniają wiele korzyści zarówno dla organizujących tę formę ochrony ubezpieczeniowej, jak i korzystających z ubezpieczenia.  Podmioty zatrudniające, które świadomie odpowiadają na potrzeby pracowników budują wizerunek atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

  Przekłada się to na satysfakcję z zatrudnienia, motywację, wydajność pracowników i ich absencje.

  Dział Ubezpieczeń Osobowych (Employee Benefits) wspiera Klientów w budowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do zatrudnionych oraz członków ich rodzin.

  Kilkudziesięciu osobowy zespół składający się z licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych oraz specjalistów do spraw ubezpieczeń pozwala nam na dedykowanie indywidualnego opiekuna dla każdego Klienta, z którym może się kontaktować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Nasi pracownicy zdobyli doświadczenie w renomowanych spółkach brokerskich, jak i wiodących zakładach ubezpieczeń.

  Dzięki członkostwu w międzynarodowych sieciach brokerskich mamy dostęp do wiedzy i rozwiązań stosowanych na całym świecie oraz możliwość ich implementacji na polskim rynku.

  Zależy nam na tym, aby tworzone przez nas programy ubezpieczeniowe w pełni zabezpieczały faktyczne potrzeby pracodawcy, pracowników i ich bliskich.

  Realizując zadania powierzone przez naszych Klientów wykonujemy następujące czynności:

  • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz ryzyka.
  • Weryfikacja aktualnych polis ze wskazaniem, czy warunki są zgodne z potrzebami ubezpieczonych i praktyką rynkową.
  • Przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego.
  • Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń.
  • Sporządzenie pisemnej rekomendacji.
  • Dostarczenie zweryfikowanych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
  • Koordynowanie i wspieranie działań związanych z zawarciem oraz wdrożeniem programu.
  • Bieżący nadzór nad zawartymi umowami oraz stała weryfikacja zmieniającego się ryzyka i potrzeb.
  • Wsparcie w czynnościach administracyjnych, m.in. rozliczenia składek, bieżąca obsługa ubezpieczenia.
  • Nadzór i pomoc w procesie likwidacji roszczeń.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku grupowe produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie zdrowotne i pakiety medyczne.
  • Ubezpieczenie na życie.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Programy emerytalne, w tym Pracownicze Programy Emerytalne.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Ubezpieczenie turystyczne.
  • Ubezpieczenie pracowników w zagranicznych podróżach służbowych.
  • Ubezpieczenie szkolne.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  DORADZTWO

  W ramach naszej współpracy oferujemy również analizę wszelkich zapisów dotyczących ubezpieczeń w umowach podpisywanych przez naszych Klientów. Chętnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i postępowania w przypadku szkody.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  W portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się Firmy o różnej specyfice ryzyka, branży, strukturze floty, w szczególności: transportowe, farmaceutyczne, produkcyjne, spedycyjne, przedsiębiorstwa budowlane, leasingowe, CFM. Aktywnie włączamy się w proces likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno na terenie RP jak i poza krajem.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi związane z pojazdami, w tym:

  • pakiety komunikacyjne (OC/AC/NW)
  • produkty dedykowane m.in. Assistance w tym TRUCK Assistance, GAP, Ochrona Prawna, NNW kierowców i pasażerów, przedłużone gwarancje)
  • rozwiązania dla leasingów oraz CFM
  • dedykowane systemy informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • programy prewencyjne oraz systemy zarządzania parkami pojazdów
  Piotr Okrasa - Broker ubezpieczeniowy

  PIOTR OKRASA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

  +48 501 667 275

  piotr.okrasa@mai-cee.com

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Spółka MAI Poland rozszerzając zakres oferowanych usług dla klientów wprowadziła usługę technicznej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. „Ryzyko” jest pojęciem, które w praktyce ubezpieczeniowej ma wiele znaczeń. Może oznaczać zarówno określony rodzaj zdarzenia losowego (np. powódź), jak i stopień narażenia przedmiotu ubezpieczenia na dane niebezpieczeństwo. Ubezpieczyciele określenia „ryzyko” używają także jako synonimu dla przedmiotu ubezpieczenia. W teorii zarządzania ryzykiem (zgodnie z obowiązującymi normami) „ryzyko” oznacza wpływ niepewności na cele. W powszechnym użyciu „ryzyko” bywa używane zamiennie ze słowem „zagrożenie”. W naszej działalności skupiamy się na ograniczeniu prawdopodobieństwa zaistnienia niektórych zdarzeń losowych i rozmiaru ich negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa.

  Po przeprowadzeniu lustracji przedsiębiorstwa i identyfikacji obszarów narażenia na niebezpieczeństwo, w porozumieniu z klientem określamy możliwości eliminowania zagrożeń, ograniczania ich skutków oraz ubezpieczenia. Późniejsze działania obejmują czynności organizacyjne, inwestycje w techniczne środki zabezpieczeń oraz stworzenie i realizację programu ubezpieczeniowego.

  Wynikiem tych działań jest ograniczenie obszaru niepewności towarzyszącej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

  Sporządzone w czasie lustracji opisy przedsiębiorstwa służą lepszej ocenie i wycenie ofert przez ubezpieczycieli.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

  zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  W dziale ubezpieczeń majątkowych obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice ryzyka. W naszym portfelu znajdują się Klienci z wielu branż: począwszy od firm logistycznych przez przedsiębiorstwa budowlane, farmaceutyczne, produkcyjne, deweloperskie i nieruchomościowe, dystrybucyjne aż po spółki z branży energii odnawialnej.

  Poprzez kontakt z brokerami międzynarodowymi i ubezpieczycielami z innych krajów mamy dostęp do nowoczesnych produktów i możemy adaptować na polski rynek niestandardowe rozwiązania. Po rozpoznaniu potrzeb Klienta, przygotowaniu zapytania ofertowego, uzyskaniu ofert z rynku i ich konstruktywnym porównaniu przekazujemy Klientowi naszą rekomendację ubezpieczenia. W ten sposób zarządzamy ryzykiem Klienta transferując to ryzyko na stronę ubezpieczyciela. Nie zapominamy o obsłudze administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia oraz pełnej obsłudze procesu likwidacji szkód (odrębny Dział w MAI Poland zajmujący się wyłącznie pomocą naszym Klientom przy skomplikowanych częstokroć procesach likwidacji szkód).

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie majątku (mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu)
  • Ubezpieczenia techniczne (maszyn od awarii, utraty zysku wskutek awarii maszyn)
  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC członków zarządu D&O w tym regulacje MAR/MAD)
  • Ubezpieczenia transportowe (ładunek w transporcie – cargo, ubezpieczenia transportów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)
  • Ubezpieczenia finansowe (kredyt kupiecki, gwarancje, ubezpieczenie prospektu emisyjnego POSI/IPO)
  • Ubezpieczenia firm leasingowych
  • Profesjonalne audyty ubezpieczeniowe tzw. surveye przeprowadzane na własny koszt przez Risk Managera Grupy MAI CEE

  W obliczu ostatnio wprowadzonych w Polsce zmian legislacyjnych (RODO, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń tzw. IDD) dbamy o to, by cały proces obsługi Klienta pozostawał w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na Brokera przez ustawodawcę. MAI Poland udziela porady oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja programu ubezpieczeniowego, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

  Etap opracowania koncepcji jest realizowany przez nas na własny koszt. W przypadku jej akceptacji i wdrożenia opracowanego przy naszym udziale programu – nasze honorarium stanowi prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż) wypłacana nam przez Ubezpieczyciela.

  Ponadto MAI Poland:

  • dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
  • weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,
  • pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

  PLATFORMA INTERNETOWA MAI CARGO

  Obowiązujące prawo i międzynarodowe konwencje znacząco ograniczają odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym ładunku. Wyłączenia w polisach oc spedytora i przewoźnika, mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. A co za tym idzie utratą klienta, bądź też koniecznością pokrycia szkody z własnych środków. Jedynie ubezpieczenie cargo zapewnia właściwą ochronę dla przewożonych towarów.

  Odpowiadając na potrzeby firm spedycyjnych stworzyliśmy platformę internetową MAICARGO. Nasza platforma maksymalnie upraszcza wszelkie czynności związane z ubezpieczeniem ładunków w zakresie cargo. Spedytor pracując z nasza aplikacją, może w ciągu kilku minut wygenerować ofertę ubezpieczenia transportu. A także w każdej chwili ją potwierdzić, skutecznie zawierając ubezpieczenie na rzecz klienta. Aplikacja działa od roku 2011, obecnie korzysta z niej kilkadziesiąt firm spedycyjnych.

  Główne zalety naszej aplikacji to:

  • możliwość zgłaszania ładunków 24 h/ 7 dni w tygodniu
  • natychmiastowy dostęp do certyfikatu ubezpieczenia
  • automatyczne wyliczanie składki, nawet w przypadku skomplikowanych polis gdzie składka zależnych od kraju, rodzaju, ładunku, wartości, itd.
  • automatyczne przeliczanie walut w oparciu o aktualny kurs NBP
  • możliwość duplikowania wniosków
  • generowanie rozbudowanych raportów w excel

  UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA / PRZEWOŹNIKA

  Specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

  Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają szereg klauzul dodatkowych znacznie rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i spedytora:

  • oc przewoźnika umownego (zarówno umownego przewoźnika drogowego, jak i kolejowego, morskiego i lotniczego)
  • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
  • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
  • klauzula szkód w kontenerach
  • ochrona dla składowanego mienia
  • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
  • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)

  Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje:

  • pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela
  • analiza odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę

  POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA Z BRANŻY TSL

  Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia dla transportu i spedycji:

  • odpowiedzialność cywilna zawodowa jako zabezpieczenie do licencji
  • gwarancja zapłaty długu celnego
  • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
  • oc agentów celnych

  Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LIKWIDACJA SZKÓD

  MAI Poland aktywnie wspiera swoich Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Specjalnie powołany w tym celu Dział Likwidacji Szkód pozostaje do pełnej dyspozycji naszych Klientów.

  Wiedza i doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Jednocześnie staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania i przejmując kontakt z ubezpieczycielem.

  Dla potrzeb likwidacji szkody wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
  • Monitorowanie działań ubezpieczyciela i ich terminowości
  • Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER DZIAŁU LIKWIDACJI SZKÓD

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com