Regulamin Klubu MAI Benefit

§1 Definicje i informacje ogólne

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 

 1. Klub – program lojalnościowy wdrożony 
  i prowadzony przez Organizatora pod nazwą Klub MAI Benefit, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin. 
 2. Klubowicz – osoba, która przystąpiła do Klubu; Klubowiczem może być osoba, która spełnia warunki członkostwa opisane w § 3 Regulaminu. 
 3. Materiały Informacyjne – ulotki, broszury, informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej Klubu, przesyłane przez Organizatora pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klubowicza. 
 4. Oferta – korzyści dla Klubowiczów dostępne w ramach Klubu. Aktualna Oferta oraz warunki korzystania z niej są stale dostępna na stronie internetowej www.maibenefit.com.pl  
 5. Organizator – MAI Benefit Sp. z o.o., 
  z siedzibą 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000782097, NIP 5252787605, REGON 383137593; Adres siedziby Organizatora jest adresem do korespondencji dla Klubowiczów. 
 6. Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł umowę zobowiązującą ten podmiot do oferowania towarów i usług Klubowiczom lub udzielania Klubowiczom rabatów na towary lub usługi tego podmiotu, nabywane przez Klubowicza zarówno na własny rachunek i we własnym imieniu, jak również na rzecz osób trzecich. Partner nie jest upoważniony do składania w imieniu Organizatora jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem udzielania rabatów na towary i usługi. 
 7. Regulamin Klubu – niniejszy regulamin określający zasady działania Klubu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowicza. 

§2 Oferta

 1. Oferta obejmuje następujące elementy: 
 2. Program rabatowy; 
 3. Oferty specjalne; 
 4. W zależności od specyfiki poszczególnych usług i towarów mogą być one dostępne: 
  1. tylko w wybranych miejscowościach na terenie Polski; 
  2. na terenie całej Polski; 
  3. na terenie Polski i krajów Europy; 
  4. na całym świecie.
 5. Klubowicz może korzystać z poszczególnych, wybranych przez siebie elementów Oferty.
 6. Klubowicz może korzystać z Oferty wyłącznie w okresie członkostwa w Klubie.
 7. Klubowicz może skorzystać z Oferty w sposób opisany w warunkach Oferty, a w szczególności w warunkach oferty specjalnej.
 8. Oferta jest stale uaktualniana przez Organizatora. Informacje o aktualnej ofercie dostępne są na stronie internetowej www.maibenefit.com.pl
 9. Program rabatowy umożliwia zakup towaru lub usługi ze zniżką bezpośrednio u Partnera. W przypadku, gdy będzie istniała możliwość zakupu lub zamówienia usługi lub towaru inaczej niż bezpośrednio w placówce handlowo-usługowej Partnera lub w jego sklepie internetowym, informacja o tym wraz ze wskazaniem możliwych sposobów zamówienia lub zakupu danej usługi lub towaru będzie zamieszczona na stronie www.maibenefit.com.pl oraz w Materiałach Informacyjnych.
 10. Oferta specjalna umożliwia skorzystanie z korzyści specjalnie przygotowanych dla Klubowiczów, w tym w szczególności umożliwia zakup usług lub towarów oferowanych przez Partnerów lub Organizatora w specjalnej cenie, limitowanej ilości, z dodatkowym profitem lub na specjalnych warunkach. Okres ważności Oferty specjalnej może być limitowany czasowo.

§3 Warunki uzyskania członkostwa w Klubie

Klubowiczem może zostać osoba fizyczna, która: ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §4. 

§4 Zasady przystępowania do klubu

 1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu, spełniająca warunki uzyskania członkostwa w Klubie, zapoznaje się z Regulaminem oraz Materiałami Informacyjnymi; Regulamin i Materiały Informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.maibenefit.com.pl
 2. Przystąpienie do Klubu następuje przez wypełnienie elektronicznego formularza przystąpienia do Klub dostępnego na stronie www.maibenefit.com.pl  
 3. Osoba przystępująca do Klubu uzupełnia pola formularza m.in. takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz numer PESEL, a także składa stosowne oświadczenia odnośnie zgód na przetwarzanie danych do wskazanych celów, a także przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną; osoba staje się Klubowiczem z chwilą otrzymania komunikatu potwierdzającego przystąpienie do Klubu, który zostaje automatycznie wygenerowany po zakończeniu procesu przystąpienia. 

§5 Pozostałe zasady uczestnictwa w Klubie

 1. Klubowicz może w każdym czasie uzyskać informację, czy jego dane zostały zarejestrowane w bazie klientów MAI Benefit Sp. z o.o. przesyłając e-mail na adres klub@maibenefit.com.pl  
 2. Klubowicz obowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych i informacji podczas przystępowania do Klubu.
 3. Klubowicz ma prawo złożenia w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Klubu oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny na stronie www.maibenefit.com.pl    Skorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe. Klubowicz może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w następujący sposób:
  1. pisemnie przesyłając oświadczenie pocztą na adres Organizatora; 
  2. przesyłając skan pisemnego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres klub@maibenefit.com.pl 
 4. W przypadku złożenia w terminie oświadczenia o odstąpieniu uważa się, że dana osoba nie przystąpiła do Klubu.
 5. Klubowicz, który nie jest zainteresowany dalszym członkostwem w Klubie, w każdym czasie może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie. Wzór oświadczenia o rezygnacji jest dostępny na stronie www.maibenefit.com.pl     Skorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe. Klubowicz może złożyć oświadczenie o rezygnacji, w sposób określony powyżej w ust. 3 pkt 1 – 2.
 6. Członkostwo w Klubie wygasa z końcem miesiąc kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji, przy czym za datę złożenia oświadczenia o rezygnacji, uznaje się dzień w którym taki dokument został nadany w urzędzie pocztowym lub dzień, w którym wysłano do Organizatora e-mail z oświadczeniem o rezygnacji. 

§6 Zasady trwania i ustania członkostwa w klubie

 1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Klubu i trwa do momentu wygaśnięcia członkostwa w Klubie, zgodnie z zapisami ust.
 2. Członkostwo w Klubie wygasa:
  1. w przypadku śmierci Klubowicza; 
  2. w przypadku wszystkich Klubowiczów – wraz z zakończeniem działania Klubu; 
  3. w przypadku złożenia przez Klubowicza oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie. 

§7 Zakończenie działania Klubu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Klubu z powodu niżej wymienionych przyczyn: 
 2. uruchomienie przez Organizatora nowego programu lojalnościowego, 
 3. wygaśnięcie uczestnictwa wszystkich członków Klubu, 
 4. zmiana warunków organizacyjnych w miejscu działania Klubu uniemożliwiająca jego działanie, 
 5. przekształcenie, likwidacja, bądź ogłoszenie upadłości Organizatora.
 6. Klubowicze zostaną poinformowani o zakończeniu działania Klubu bezpośrednio przez Organizatora, który umieści stosowną informację na stronie www.maibenefit.com.pl     oraz drogą elektroniczną. Informacja taka zostanie przekazana Klubowiczom nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem działania Klubu. 

§8 Opłata członkowska

Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności funkcjonowania Klubu z niniejszym Regulaminem Klubu, Klubowicze mogą zgłaszać  wysyłając e-mail na adres klub@maibenefit.com.pl lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator rozpatruje je w terminie 14 dni od daty złożenia 
  i zawiadamia Klubowicza o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail Klubowicza.
 2. Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Organizator. Kontakt z Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@mai-cee.com lub pisemnie pod adresem Organizatora.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przystąpienie do Klubu i obsługa uczestnictwa w Klubie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klubowiczów mogą być podwykonawcy Organizatora, w tym np. dostawcy narzędzi IT.
 5. Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Klubowiczów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z uczestnictwa w Klubie lub przez okres przedawnia roszczeń wynikający z zawartych w związku z tym uczestnictwem umów cywilnoprawnych.
 7. Klubowicz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Klubowicza danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do Klubu oraz skorzystania z jego Oferty.
 9. Klubowicz może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie pod numerem wysyłając e-mail na adres: klub@maibenefit.com.pl lub przesyłając stosowne oświadczenie na adres Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Klubu z powodu niżej wymienionych przyczyn:
  1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. uznanie postanowień Regulaminu Klubu za niedozwolone; 
  3. realizacja obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  4. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem Klubu; 
  5. związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Organizatora; 
  6. połączenia, podziału albo przekształcenia Organizatora albo zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych); 
  7. zmiany sposobu prowadzenia Programu spowodowanej wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznymi; 
  8. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klubowiczów – w zakresie do tego niezbędnym; 
  9. poprawy ochrony prywatności i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym; 
  10. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu – w zakresie do tego niezbędnym; 
  11. a także w celu usprawnienia obsługi Programu.
 11. Informacja o zmianie treści Regulaminu Klubu oraz nowa treść Regulaminu Klubu podane zostaną przez Organizatora na stronie www.maibenefit.com.pl   oraz drogą elektroniczną. Osoby, które nie wyrażą zgody na wprowadzone zmiany, będą mogły wypowiedzieć członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wprowadzonej zmianie. Jeżeli Klubowicz nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Klubie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian w treści Regulaminu.

  Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa jest dostępny na stronie www.maibenefit.com.pl Skorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe. Klubowicz może złożyć oświadczenie o rezygnacji, w sposób określony powyżej w § 5 ust. 3 pkt 1 – 2.

 12. Regulamin Klubu jest stale dostępny u Organizatora oraz na stronie www.maibenefit.com.pl
 13. Niniejszy Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.  

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

Grupa MAI-CEE jako Broker Ubezpieczeniowy należy do największej niezależnej sieci brokerów w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa MAI-CEE została założona w 1990 roku w celu obsługi międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w tym regionie. Grupa MAI-CEE obsługuje obecnie zarówno Klientów międzynarodowych jak i lokalnych.

BIURA WŁASNE:

 • Albania
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Estonia
 • Gruzja
 • Litwa
 • Łotwa
 • Polska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Ukraina
 • WĘGRY
FIRMY PARTNERSKIE:

 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Bułgaria
 • Czarnogóra
 • Kazachstan
 • Macedonia
 • Mołdawia
 • Serbia
 • słowenia
 • Uzbekistan
 • Rola Brokera ubezpieczeniowego nie kończy się jedynie na zawarciu umowy ubezpieczenia. Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci mieli poczucie, że przekazują obsługę ubezpieczeń w najlepsze ręce dlatego poza poszukiwaniem najbardziej optymalnych rozwiązań ubezpieczeniowych i bieżącą obsługą dużą wagę przywiązujemy do doradztwa i likwidacji szkód.

  Naszą współpracę z Klientem można podzielić na kilka etapów:

  Identyfikacja ryzyka – zapoznajemy się z profilem i specyfiką działalności Firmy, definiujemy ryzyka, których zrealizowanie się mogłoby zakłócić jej działalność oraz wyszukujemy obszary szczególnie wrażliwe na potencjalne straty.

  Ocena ryzyka – na tym etapie na podstawie zebranych informacji szacujemy poziom ryzyka występujący w danej działalności jak również organizujemy/uczestniczymy w audycie ubezpieczeniowym (tzw. survey).

  Planowanie strategiczne – to moment podjęcia decyzji o budowie i strukturze programu ubezpieczeniowego. Ustalamy zakres ubezpieczenia i sposoby finansowania ryzyka lub jego transfer oraz doprowadzamy do wystawienia polis ubezpieczeniowych.

  Wdrożenie programu – to etap operacyjny, mający na celu realizację założeń programu.

  Bieżąca obsługa – na tym etapie oceniamy skuteczność i efektywność podjętych wcześniej działań a w razie potrzeby wprowadzamy zmiany do funkcjonującego programu. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem wykonując szereg czynności administracyjnych w związku z zawartymi umowami (np. zgłaszanie nowych pracowników, składników majątku do ubezpieczenia, prowadzenie nowych linii/klauzul brokerskich w związku ze zmianą ryzyk).

  Pomoc w likwidacji szkód – jako broker ubezpieczeniowy oferujemy również aktywną pomoc w całym procesie likwidacji szkód zarówno własnych jak i z polis odpowiedzialności cywilnej sprawców.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych. Poniżej przedstawiamy informacje na temat stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych.

  KTO PRZETWARZA DANE?

  Administratorem danych osobowych jest: MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (MAI), ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gosp. KRS 0000107363, NIP 521-30-12-685

  DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE?

  MAI przetwarza dane osobowe m.in. w związku z:

  1. rekrutacją i zatrudnieniem pracowników / zleceniobiorców MAI;
  2. wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów MAI;
  3. obsługą szkód na zlecenie klientów MAI;
  4. udostępnieniem klientom MAI narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;
  5. obsługą reklamacji kierowanych do MAI;
  6. obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe MAI.

  CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza dane osobowe następujących osób:

  1. kandydatów do pracy i pracowników MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów prawa;
  2. klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w związku z zawarciem umowy z klientem;
  3. pracowników klientów MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy powierzenia lub prawnie uzasadnionego interesu brokera, jakim jest wykonywanie czynności brokerskich na rzecz i w imieniu klientów;
  4. osób składających reklamację MAI na podstawie przepisów prawa;
  5. osób kierujących zapytania przez strony internetowe MAI na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  6. pozostałych osób na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub żądania do podjęcia przed MAI działań przed zawarciem umowy.

  JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

  MAI przetwarza następujące dane osobowe:

  imię/nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce/data urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, numer paszportu, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, miejsce pracy, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon, e-mail, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, stopień niepełnosprawności, stopień niezdolności, stan zdrowia, przebieg leczenia, historia chorób, dane o nałogach, przynależność związkowa, dane dotyczące orientacji seksualnej

  JAK ZBIERAMY DANE?

  MAI zbiera dane osobowe od:

  1. bezpośrednio od osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  2. pracodawców osób fizycznych poprzez formularze, wnioski i inne dokumenty papierowe oraz elektronicznie, w tym pocztę e-mail;
  3. innych dystrybutorów ubezpieczeń;
  4. naszych klientów zgodnie z umową powierzenia.
  KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?

  MAI udostępnia dane osobowe:

  1. zakładom ubezpieczeń i innym współpracującym z MAI dystrybutorom ubezpieczeń w zakresie i celu wykonywania czynności brokerskich na rzecz i imieniu naszych klientów;
  2. podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód;
  3. innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

  GDZIE TRANSFERUJEMY DANE?

  MAI przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W wyjątkowych przypadkach transferujemy dane poza ten obszar, wtedy każdorazowo upewniamy się, że mamy na to zgodę osoby, której dane transferujemy lub zgodnie z przepisami prawa legalizującymi transfer danych do państwa trzeciego. Zobowiązujemy się stosować wszelkie wymagane prawem środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych w państwach trzecich na poziomie gwarantowanym na terenie EOG.

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY?

  Dane osobowe będą przetwarzane przez MAI do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz kodeksu pracy.

  JAKIE MASZ PRAWA

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. Usunięcia danych,
  3. Ograniczenia przetwarzania,
  4. Przenoszenia danych,
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  ZMIANY W POLITYCE PRTYWATNOŚCI
  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 17 maja 2018 r.
  KONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Marcin Trojan):

  1. Elektronicznie: IOD@mai-cee.com
  2. Telefonicznie: +48 (22) 430 20 00
  3. Listownie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  POLITYKA COOKIES

  Nasze strony wykorzystują pliki cookies, zwane dalej ciasteczkami.

  Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe pozostawiane na Twoim komputerze podczas wizyty stron internetowych. Są używane powszechnie w celu usprawnienia działania stron internetowych.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI używa tych informacji w celu podsumowania odwiedzin i doskonalenia prezentowanych treści. Ciasteczka zbierają informacje w anonimowej formie, w tym o liczbie użytkowników i miejscu pochodzenia oraz odwiedzanych stronach.

  W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  ZMIANY W POLITYCE COOKIES

  Niniejszy dokument podlega bieżącej aktualizacji zgodnie z wymogami prawnymi. Data ostatniej aktualizacji to 23 maja 2019r.

  UBEZPIECZENIA REAL ESTATE

  Naszymi klientami są między innymi: banki inwestycyjne, instytucje finansowe, deweloperzy , właściciele prywatni oraz instytucjonalni, fundusze inwestycyjne, firmy budowlane, inwestorzy zastępczy, property oraz asset managerowie, project managerowie, architekci, projektanci, inspektorzy nadzoru.

  Wypracowujemy najlepsze rozwiązania dla Klientów z branży Real Estate wymieniając doświadczenia z kolegami z biur MAI w Europie jak również z partnerami na świecie.

  Kierowani celami strategicznymi naszych Klientów, dodając nasze doświadczenie w branży, pracujemy dla Państwa. Rezultatem naszej pracy jest uszyty na miarę, kompleksowy program zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, który reaguje na kwestie z którymi mają Państwo  do czynienia na co dzień.

  Posiadamy bogatą wiedzę o obsługiwanej branży RE dzięki czemu mamy świadomość związanych z nią ryzyk w poszczególnych fazach inwestycji jak również możliwości transferu tego ryzyka na ubezpieczycieli:

  • Fazie opracowywania / projektowania
  • Fazie budowy
  • Fazie operacyjnej

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA OSOBOWE

  Obszar Employee Benefits to ważny element wsparcia pracodawców i pracowników. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie są jednymi z najbardziej popularnych oraz pożądanych benefitów pracowniczych, które zapewniają wiele korzyści zarówno dla organizujących tę formę ochrony ubezpieczeniowej, jak i korzystających z ubezpieczenia.  Podmioty zatrudniające, które świadomie odpowiadają na potrzeby pracowników budują wizerunek atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy.

  Przekłada się to na satysfakcję z zatrudnienia, motywację, wydajność pracowników i ich absencje.

  Dział Ubezpieczeń Osobowych (Employee Benefits) wspiera Klientów w budowaniu programów ubezpieczeniowych skierowanych do zatrudnionych oraz członków ich rodzin.

  Kilkudziesięciu osobowy zespół składający się z licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych oraz specjalistów do spraw ubezpieczeń pozwala nam na dedykowanie indywidualnego opiekuna dla każdego Klienta, z którym może się kontaktować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Nasi pracownicy zdobyli doświadczenie w renomowanych spółkach brokerskich, jak i wiodących zakładach ubezpieczeń.

  Dzięki członkostwu w międzynarodowych sieciach brokerskich mamy dostęp do wiedzy i rozwiązań stosowanych na całym świecie oraz możliwość ich implementacji na polskim rynku.

  Zależy nam na tym, aby tworzone przez nas programy ubezpieczeniowe w pełni zabezpieczały faktyczne potrzeby pracodawcy, pracowników i ich bliskich.

  Realizując zadania powierzone przez naszych Klientów wykonujemy następujące czynności:

  • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych oraz ryzyka.
  • Weryfikacja aktualnych polis ze wskazaniem, czy warunki są zgodne z potrzebami ubezpieczonych i praktyką rynkową.
  • Przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego.
  • Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń.
  • Sporządzenie pisemnej rekomendacji.
  • Dostarczenie zweryfikowanych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.
  • Koordynowanie i wspieranie działań związanych z zawarciem oraz wdrożeniem programu.
  • Bieżący nadzór nad zawartymi umowami oraz stała weryfikacja zmieniającego się ryzyka i potrzeb.
  • Wsparcie w czynnościach administracyjnych, m.in. rozliczenia składek, bieżąca obsługa ubezpieczenia.
  • Nadzór i pomoc w procesie likwidacji roszczeń.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku grupowe produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie zdrowotne i pakiety medyczne.
  • Ubezpieczenie na życie.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Programy emerytalne, w tym Pracownicze Programy Emerytalne.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Ubezpieczenie turystyczne.
  • Ubezpieczenie pracowników w zagranicznych podróżach służbowych.
  • Ubezpieczenie szkolne.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  DORADZTWO

  W ramach naszej współpracy oferujemy również analizę wszelkich zapisów dotyczących ubezpieczeń w umowach podpisywanych przez naszych Klientów. Chętnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu ubezpieczeń i postępowania w przypadku szkody.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

  W portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się Firmy o różnej specyfice ryzyka, branży, strukturze floty, w szczególności: transportowe, farmaceutyczne, produkcyjne, spedycyjne, przedsiębiorstwa budowlane, leasingowe, CFM. Aktywnie włączamy się w proces likwidacji szkód komunikacyjnych, zarówno na terenie RP jak i poza krajem.

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi związane z pojazdami, w tym:

  • pakiety komunikacyjne (OC/AC/NW)
  • produkty dedykowane m.in. Assistance w tym TRUCK Assistance, GAP, Ochrona Prawna, NNW kierowców i pasażerów, przedłużone gwarancje)
  • rozwiązania dla leasingów oraz CFM
  • dedykowane systemy informatyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta
  • programy prewencyjne oraz systemy zarządzania parkami pojazdów

  ARTUR KOWALIK

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

  +48 510 356 027

  artur.kowalik@mai-cee.com

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Spółka MAI Poland rozszerzając zakres oferowanych usług dla klientów wprowadziła usługę technicznej oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. „Ryzyko” jest pojęciem, które w praktyce ubezpieczeniowej ma wiele znaczeń. Może oznaczać zarówno określony rodzaj zdarzenia losowego (np. powódź), jak i stopień narażenia przedmiotu ubezpieczenia na dane niebezpieczeństwo. Ubezpieczyciele określenia „ryzyko” używają także jako synonimu dla przedmiotu ubezpieczenia. W teorii zarządzania ryzykiem (zgodnie z obowiązującymi normami) „ryzyko” oznacza wpływ niepewności na cele. W powszechnym użyciu „ryzyko” bywa używane zamiennie ze słowem „zagrożenie”. W naszej działalności skupiamy się na ograniczeniu prawdopodobieństwa zaistnienia niektórych zdarzeń losowych i rozmiaru ich negatywnych skutków dla działalności przedsiębiorstwa.

  Po przeprowadzeniu lustracji przedsiębiorstwa i identyfikacji obszarów narażenia na niebezpieczeństwo, w porozumieniu z klientem określamy możliwości eliminowania zagrożeń, ograniczania ich skutków oraz ubezpieczenia. Późniejsze działania obejmują czynności organizacyjne, inwestycje w techniczne środki zabezpieczeń oraz stworzenie i realizację programu ubezpieczeniowego.

  Wynikiem tych działań jest ograniczenie obszaru niepewności towarzyszącej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa.

  Sporządzone w czasie lustracji opisy przedsiębiorstwa służą lepszej ocenie i wycenie ofert przez ubezpieczycieli.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  MANAGER DZIAŁU OCENY RYZYKA

  +48 508 438 451

  zbigniew.ros@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  W dziale ubezpieczeń majątkowych obsługujemy firmy o zróżnicowanym profilu działalności i różnej specyfice ryzyka. W naszym portfelu znajdują się Klienci z wielu branż: począwszy od firm logistycznych przez przedsiębiorstwa budowlane, farmaceutyczne, produkcyjne, deweloperskie i nieruchomościowe, dystrybucyjne aż po spółki z branży energii odnawialnej.

  Poprzez kontakt z brokerami międzynarodowymi i ubezpieczycielami z innych krajów mamy dostęp do nowoczesnych produktów i możemy adaptować na polski rynek niestandardowe rozwiązania. Po rozpoznaniu potrzeb Klienta, przygotowaniu zapytania ofertowego, uzyskaniu ofert z rynku i ich konstruktywnym porównaniu przekazujemy Klientowi naszą rekomendację ubezpieczenia. W ten sposób zarządzamy ryzykiem Klienta transferując to ryzyko na stronę ubezpieczyciela. Nie zapominamy o obsłudze administracyjnej zawartych umów ubezpieczenia oraz pełnej obsłudze procesu likwidacji szkód (odrębny Dział w MAI Poland zajmujący się wyłącznie pomocą naszym Klientom przy skomplikowanych częstokroć procesach likwidacji szkód).

  W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

  • Ubezpieczenie majątku (mienia, utraty zysku, elektroniki, zapasów, wyposażenia, ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu)
  • Ubezpieczenia techniczne (maszyn od awarii, utraty zysku wskutek awarii maszyn)
  • Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności, OC za produkt, OC zawodowa, OC członków zarządu D&O w tym regulacje MAR/MAD)
  • Ubezpieczenia transportowe (ładunek w transporcie – cargo, ubezpieczenia transportów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych, DSU, OC przewoźnika, OC spedytora)
  • Ubezpieczenia finansowe (kredyt kupiecki, gwarancje, ubezpieczenie prospektu emisyjnego POSI/IPO)
  • Ubezpieczenia firm leasingowych
  • Profesjonalne audyty ubezpieczeniowe tzw. surveye przeprowadzane na własny koszt przez Risk Managera Grupy MAI CEE

  W obliczu ostatnio wprowadzonych w Polsce zmian legislacyjnych (RODO, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń tzw. IDD) dbamy o to, by cały proces obsługi Klienta pozostawał w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na Brokera przez ustawodawcę. MAI Poland udziela porady oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja programu ubezpieczeniowego, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

  Etap opracowania koncepcji jest realizowany przez nas na własny koszt. W przypadku jej akceptacji i wdrożenia opracowanego przy naszym udziale programu – nasze honorarium stanowi prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej (tzw. kurtaż) wypłacana nam przez Ubezpieczyciela.

  Ponadto MAI Poland:

  • dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
  • weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,
  • pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

  PLATFORMA INTERNETOWA MAI CARGO

  Obowiązujące prawo i międzynarodowe konwencje znacząco ograniczają odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym ładunku. Wyłączenia w polisach oc spedytora i przewoźnika, mogą skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. A co za tym idzie utratą klienta, bądź też koniecznością pokrycia szkody z własnych środków. Jedynie ubezpieczenie cargo zapewnia właściwą ochronę dla przewożonych towarów.

  Odpowiadając na potrzeby firm spedycyjnych stworzyliśmy platformę internetową MAICARGO. Nasza platforma maksymalnie upraszcza wszelkie czynności związane z ubezpieczeniem ładunków w zakresie cargo. Spedytor pracując z nasza aplikacją, może w ciągu kilku minut wygenerować ofertę ubezpieczenia transportu. A także w każdej chwili ją potwierdzić, skutecznie zawierając ubezpieczenie na rzecz klienta. Aplikacja działa od roku 2011, obecnie korzysta z niej kilkadziesiąt firm spedycyjnych.

  Główne zalety naszej aplikacji to:

  • możliwość zgłaszania ładunków 24 h/ 7 dni w tygodniu
  • natychmiastowy dostęp do certyfikatu ubezpieczenia
  • automatyczne wyliczanie składki, nawet w przypadku skomplikowanych polis gdzie składka zależnych od kraju, rodzaju, ładunku, wartości, itd.
  • automatyczne przeliczanie walut w oparciu o aktualny kurs NBP
  • możliwość duplikowania wniosków
  • generowanie rozbudowanych raportów w excel

  UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA / PRZEWOŹNIKA

  Specjalizujemy się również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Jako broker ubezpieczeniowy mamy możliwość uzyskania ofert nawet od kilkunastu ubezpieczycieli. Propozycje porównujemy pod kątem ceny, zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i wysokości franszyz.

  Polisy zawierane za naszym pośrednictwem zawierają szereg klauzul dodatkowych znacznie rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia. Analizujemy ogólne warunki ubezpieczenia i wyłączamy niekorzystne zapisy. Przykładowe klauzule dodatkowe w polisach oc przewoźnika i spedytora:

  • oc przewoźnika umownego (zarówno umownego przewoźnika drogowego, jak i kolejowego, morskiego i lotniczego)
  • włączenie szkód spowodowanych winą umyślną lub/i rażącym niedbalstwem pracowników
  • klauzula wydania towaru osobie nieuprawnionej / przekazanie ładunku fałszywemu przewoźnikowi
  • klauzula szkód w kontenerach
  • ochrona dla składowanego mienia
  • szkody spowodowane przez nieprawidłowe wypełnienie lub utratę dokumentów spedycyjnych
  • szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • szkody spowodowane wtargnięciem nielegalnych emigrantów do przestrzeni ładunkowej (klauzula przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej)

  Naszym klientom oferujemy bezpłatną usługę likwidacji szkód. Usługa obejmuje:

  • pomoc w procesie likwidacji szkody: zgłoszenie roszczenia, nadzór nad przebiegiem, weryfikację decyzji ubezpieczyciela
  • analiza odpowiedzialności spedytora / przewoźnika za szkodę

  POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA Z BRANŻY TSL

  Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zawrzeć także pozostałe ubezpieczenia dla transportu i spedycji:

  • odpowiedzialność cywilna zawodowa jako zabezpieczenie do licencji
  • gwarancja zapłaty długu celnego
  • gwarancja WPT (wspólnej procedury tranzytowej)
  • oc agentów celnych

  Zapewniamy również rozwiązania ubezpieczeniowe również dla firm rozpoczynających działalność.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  MANAGER DZIAŁU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LIKWIDACJA SZKÓD

  MAI Poland aktywnie wspiera swoich Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Specjalnie powołany w tym celu Dział Likwidacji Szkód pozostaje do pełnej dyspozycji naszych Klientów.

  Wiedza i doświadczenie pomagają w skutecznym i sprawnym zlikwidowaniu szkody. Jednocześnie staramy się w jak najmniejszym stopniu angażować naszych Klientów biorąc czynny udział w procesie uzyskiwania odszkodowania i przejmując kontakt z ubezpieczycielem.

  Dla potrzeb likwidacji szkody wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w imieniu Klienta
  • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
  • Monitorowanie działań ubezpieczyciela i ich terminowości
  • Prowadzenie postępowania odwoławczego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER DZIAŁU LIKWIDACJI SZKÓD

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com