ZASADA PROPORCJI W UBEZPIECZENIACH

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia mienia zawsze mamy możliwość ubezpieczenia w systemie „sum stałych”, „sum zmiennych” lub „na pierwsze ryzyko”. Dla ubezpieczeniowców było jasne, że do ubezpieczenia na sumy stałe ubezpieczający musi prawidłowo oszacować wartość ubezpieczonego mienia. Gdyby jednak oszacowana wartość okazała się niższa niż w rzeczywistości, odszkodowanie za szkodę częściową powinno być zmniejszone proporcjonalnie do stopnia zaniżenia wartości mienia. Oszacowaną przez ubezpieczającego wartość mienia w polisie nazywano „sumą ubezpieczenia”.

Należy zauważyć, że zagadnienie to jest odmiennie regulowane w dwóch kodeksach obowiązujących w Polsce. Kodeks morski w art. 302 § 4 podaje w sposób niebudzący wątpliwości, jak stosować zasadę proporcji:

Art. 302

 1. Umowa ubezpieczenia powinna określać sumę, na którą ubezpieczono przedmiot ubezpieczenia (sumę ubezpieczenia).
 2. Suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać wartości ubezpieczenia.
 3. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do nadwyżki sumy ponad wartość ubezpieczenia.
 4. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia. Takiej „oczywistej oczywistości” zabrakło w kodeksie cywilnym, w którym zapisano:

Art. 824

 • 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • 2. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może także z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.
 • 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym ubezpieczyciel zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy. I jeszcze w dopisanym i zmodyfikowanym artykule 8241 :

Art. 8241

 1. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

W tej sytuacji prawnej w 2009 doszło do szkody – w domu jednorodzinnym wybuchł pożar. Straty były poważne, ale nie była to strata całkowita (prawdopodobnie strata wnosiła 900–950 tysięcy zł). Budynek ubezpieczono na 1,6 mln zł. Sąd pierwszej instancji ustalił wartość budynku na 2,75 mln zł, sąd apelacyjny ustalił wartość odtworzeniową na 2,48 mln zł. Obie instancje przyjęły do wiadomości zapis ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących niedoubezpieczenia i w wyliczeniu wysokości odszkodowania zastosowały go.

Po wniesieniu skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy rozważył problem interpretacji art. 824 § 1 k.c. Co ciekawe, zgodził się z możliwością dowolnego kształtowania odpowiedzialności ubezpieczyciela w drodze umowy („Jeżeli nie umówiono się inaczej…”), przywołując zasadę swobody umów.

Sąd podważył jednak ugruntowane tradycją rynkowe przekonanie o słuszności stosowania zasady proporcji, wywodząc tradycję jej stosowania z „zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej” i „zmonopolizowanego wówczas przez państwowego ubezpieczyciela rynku ubezpieczeń”.

Dodatkowo sąd wskazał, że ocena prawidłowości określenia sumy ubezpieczenia przez ubezpieczającego powinna zależeć od staranności zawodowej ubezpieczyciela. W dalszej części uzasadnienia sąd jako regułę dla obrotu gospodarczego sformułował tezę, że wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela wymagają wyraźnego i znanego ubezpieczającemu postanowienia umownego, na które ubezpieczający się godzi, nawet wtedy gdy zapis ograniczający znajduje się w ogólnych warunkach umów przygotowanych przez ubezpieczyciela.

Tu jednak Sąd Najwyższy dokonał istotnego rozdzielenia umów ubezpieczenia na obrót konsumencki (którego rozpatrywana sprawa dotyczyła) i stosunki prawne między przedsiębiorcami. W przypadku przedsiębiorców sąd uznał, że mając na uwadze staranność zawodową przedsiębiorców, dopuszcza się dowolność kształtowania postanowień odmiennych od ogólnego sformułowania art. 824 § 1 k.c., a tym samym i klauzula proporcji jest dozwolona bez dodatkowych obostrzeń. Już jednak w obrocie konsumenckim stosowanie tej klauzuli wymaga dostosowania się do przepisów dotyczących umów z konsumentem. Ze względu na umieszczenie zapisów o proporcjonalnej redukcji odszkodowania w § 80 (!) ogólnych warunków ubezpieczenia oraz (zdaniem sądu) określenie zakresu ubezpieczenia w sposób niewystarczająco zrozumiały dla przeciętnego konsumenta poprzez wyrażoną w tym paragrafie regułę proporcjonalności świadczenia, zapisy warunków ubezpieczyciela nie są jednoznaczne. Sąd uznał, że poprzez zawarcie zapisów o zasadzie proporcji w standardowych warunkach ogólnych nie została spełniona przesłanka o indywidualnym uzgodnieniu tego zapisu z konsumentem. Zapis o proporcji został przez sąd uznany za nieuczciwy wobec konsumenta. W szczególności wskazano na fakt weryfikacji sumy ubezpieczenia z wartością odtworzeniową budynku dopiero w fazie postępowania likwidacyjnego. W efekcie takiego rozumowania klauzula proporcjonalności została uznana za sprzeczną z dobrymi obyczajami i w tej umowie za niedozwoloną, a więc niewiążącą stron umowy.

Wnioski płynące z tego wyroku należy przekładać na cały rynek ubezpieczeniowy. Pierwsze komentarze do wyroku mówiły o abuzywności zasady proporcji i o jej całkowitym zakazie. Uważam, że takie stanowisko jest przesadą (przynajmniej na razie). Co prawda klauzula proporcjonalności spotkała się z potężną krytyką ze strony Sądu Najwyższego, jednak co do zasady w wyroku nie znalazło się stwierdzenie całkowicie jej zakazujące. 2 Sąd Najwyższy podważył ugruntowane tradycją rynkowe przekonanie o słuszności stosowania zasady proporcji EKSPERT radzi www.mai-cee.com.pl Po pierwsze, w zakresie ubezpieczeń regulowanych przez kodeks morski proporcjonalną redukcję wypłaty odszkodowania można stosować tak, jak to reguluje art. 302 § 4 k.m.

Po drugie, w relacjach pomiędzy ubezpieczycielami a przedsiębiorcami warunki umowy mogą być formułowane w sposób dowolny (byle nie naruszyć norm bezwzględnie obowiązujących). Ta obserwacja prowadzi do wniosku, że rola brokera wzrasta ze względu na konieczność przygotowania, sprawdzenia i wytłumaczenia klientowi warunków umowy ubezpieczenia. Wzrost znaczenia roli brokera jest też powiązany ze wzrostem odpowiedzialności za jego działania. Dlatego wytłumaczenie klientowi, co to jest klauzula proporcji, kiedy będzie stosowana i jakie jest znaczenie prawidłowego określenia sumy ubezpieczenia, musi być stałym punktem każdej rekomendacji dla klienta.

Po trzecie, w obrocie konsumenckim stosowanie klauzuli proporcjonalności jest dopuszczalne, pod warunkiem, że taki zapis zostanie indywidualnie z konsumentem uzgodniony, nie będzie ukryty w treści warunków ogólnych i zostanie przedstawiony w sposób zrozumiały dla przeciętnego ubezpieczającego. Jak to zagadnienie rozwiążą ubezpieczyciele? Zapisy OWU będą musiały ulec zmianie. Wniosek ubezpieczeniowy będzie musiał zawierać informacje o zasadzie proporcji i jej konsekwencjach. Być może pojawią się dwa warianty ubezpieczenia do wyboru – bez zasady proporcji (droższe) i z zastosowaniem tej zasady (tańsze). Takie rozwiązanie wymaga jednak dobrego uzasadnienia aktuarialnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 805 § 4 k.c. konsumentem jest nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Krąg osób objętych tymi zapisami jest więc znacząco poszerzony. Być może tym kierowała się Aviva, wprowadzając ostatnio (grudzień 2014) na rynek nowe pakietowe ubezpieczenie Partner w Biznesie, zawierane w systemie pierwszego ryzyka (problem niedoubezpieczenia i proporcji wyeliminowany całkowicie). Być może będzie to kierunek rozwoju ubezpieczeń mienia dla konsumentów.

Omawiany wyrok ma także znaczenie dla ubezpieczenia autocasco. Skutki zaniżenia wartości pojazdu mogą być interpretowane w relacjach z osobami fizycznymi identycznie jak w przedmiotowym wyroku, tj. bez negatywnych konsekwencji dla konsumenta. Rynek ubezpieczeń autocasco od dłuższego czasu posługuje się jednak katalogami cen pojazdów, wobec czego ryzyko rażącego zaniżenia wartości jest mniejsze. W przypadku wycen nieruchomości być może ubezpieczyciele podejmą próbę wyceny nieruchomości na etapie zawierania umowy ubezpieczenia (niektóre programy agencyjne już teraz sugerują wartość nieruchomości).

Wyrok Sądu Najwyższego jest ważny, na pewno wpłynie na konstrukcję OWU dla konsumentów i procedury zawierania umów ubezpieczenia z konsumentami.

Jego skutkiem powinno być także dla brokerów wprowadzenie do rekomendacji stałego punktu wyjaśniającego zasadę proporcji.

Rzecznik Ubezpieczonych od pewnego czasu prowadzi działania ukierunkowane na całkowite podważenie legalności stosowania zasady proporcji, nie jest zatem wykluczone, że czeka nas dalsza ewolucja (rewolucja?) w tym zakresie. Możliwe jest skierowanie spraw do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanie przez ten sąd zapisów o proporcji do rejestru klauzul abuzywnych. Dużo poważniejszą zmianą byłaby ingerencja w obecne brzmienie art. 824 § 1 k.c. Wówczas konsekwencje dotknęłyby także przedsiębiorców.

ZBIGNIEW ROŚ

RISK MANAGER

+48 508 438 451

zbigniew.ros@mai-cee.com

MAI INSURANCE BROKERS POLAND

MAI-CEE Group as an insurance broker belongs to the largest independent network of brokers in Central and Eastern Europe. MAI-CEE Group was founded in 1990 to service international insurance programs in the region. MAI-CEE Group currently serves both international and local clients.

OWN OFFICES

 • Albania
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Georgia
 • Lithuania
 • Latvia
 • Poland
 • Russia
 • Romania
 • Slovakia
 • Ukraine
 • Hungary
PARTNERS OFFICES

 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Montenegro
 • Kazakhstan
 • Macedonia
 • Moldova
 • Serbia
 • Slovenia
 • Uzbekistan
 • The role of an Insurance Broker does not end with concluding an insurance contract. We want our Clients to feel that they are handing over the insurance service in the best hands, therefore, apart from searching for the most optimal insurance solutions and ongoing service, we attach great importance to consultancy and loss adjustment.

  Our cooperation with the client can be divided into several stages:

  Risk identification - we get acquainted with the profile and specificity of the Company's activity, define risks which, if materialized, could disrupt its operations, and search for areas particularly sensitive to potential losses.

  Risk assessment - at this stage, on the basis of the collected information, we estimate the level of risk in a given activity as well as organize or participate in an insurance audit/survey.

  Strategic planning - it is the moment to decide on the construction and structure of the insurance program. We determine the scope of insurance and methods of risk financing or its transfer, finalized with the issuing of insurance policies.

  Program implementation - this is the operational stage aimed at the implementation of the program assumptions.

  Day-to-day service - at this stage, we evaluate the effectiveness and efficiency of the actions taken earlier and, if necessary, make changes to the functioning program. We are in constant contact with the client by performing a number of administrative activities in connection with the concluded contracts (e.g. reporting new employees, assets for insurance, running new broker lines / clauses in connection with the change in risks).

  Assistance in claims settlement - as an insurance broker, we also offer active assistance in the entire process of claims settlement, both our own and the liability policies of the perpetrators.

  REKLAMACJE

  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Każdy klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. (dalej MAI).

  Reklamacje można składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
   (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00)
  2. za pośrednictwem poczty na adres MAI: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  3. telefonicznie na numer: +48 (22) 430 20 00
  4. pocztą elektroniczną: reklamacje@mai-cee.com

  MAI jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją, MAI wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5213012685, REGON 014966849, KRS 0000107363, jako administrator danych osobowych zawartych w reklamacji, informuje Panią/Pana, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi reklamacji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) tj. obowiązku prawnego administratora danych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail IOD@mai-cee.com;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z reklamacji;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  PRIVACY POLICY

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. is committed to protecting personal data and complying with the highest standards of privacy and security of personal information. This privacy policy relates to our use of any personal information and data protection practices.

  WHO IS THE DATA CONTROLLER?

  MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o. having its registered office in Warsaw, 57 Obozowa Street, postal code 01-161 Warsaw, Tax ID number 5213012685, statistical ID 014966849, Registration ID 0000107363 is a data controller.

  WHY DO WE COLLECT DATA?

  MAI collects personal data in relation to:

  1. recruitment and employment of MAI staff and contractors;
  2. insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  3. claims’ handling upon request of MAI clients;
  4. providing MAI clients with web-based tools to communicate with us;
  5. complaints’ handling sent to MAI;
  6. inquiries’ handling through MAI websites.

  WHO ARE DATA SUBJECTS?

  MAI collects personal data of the following data subjects:

  1. job applicants and MAI employees on the basis of consent given by the data subject or relevant laws and regulations;
  2. MAI clients on the basis of consent given by the data subject or a contract to which the data subject is a party;
  3. MAI clients’ employees on the basis of consent given by the data subject or a data processing agreement or MAI’s legitimate interests to perform insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  4. persons who lodge a complaint with MAI on basis of relevant laws and regulations;
  5. persons who send inquiries through MAI websites on the basis of consent given by the data subject;
  6. other persons on the basis of consent given by the data subject or in order to take steps by MAI upon request of the data subject prior to entering into a contract;

  WHAT DATA DO WE COLLECT?

  MAI collects the following data items:

  name/surname, sex, marital status, place/date of birth, citizenship, ID number, Tax ID number, passport number, driving license number, bank account number, place of employment/domicile, mail address, phone number, e-mail, history of education / employment, authorisations, skills, interests, disabilities, health condition, history of medical treatment/diseases, addictions, trade union membership.

  HOW DO WE COLLECT DATA?

  MAI collects personal data:

  1. directly from data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;
  2. from employers of data subjects by means of questionnaires, application forms and other paper documents as well as electronically including e-mail;
  3. from other distributors of insurance;
  4. from our clients as agreed in data processing agreements.
  HOW DO WE SHARE DATA?

  MAI provides personal data to:

  1. insurance carriers and other distributors of insurance co-cooperating with MAI in relation to insurance brokerage activities in favor and on behalf of MAI clients;
  2. medical service providers in relation to claims’ handling;
  3. other entities authorised by law to access personal data.

  WHERE DO WE TRANSFER DATA?

  In general MAI processes and transfers personal data within the European Economic Area (EEA). In exceptional cases personal data may be transferred by MAI to countries outside of the EEA on the basis of consent given by the data subject or data protection regulations on transfers of personal data to third parties. Where required under applicable laws we will take measures to ensure that personal data handled in third countries will receive at least the same level of protection as it is given in the EEA.

  HOW LONG DO WE RETAIN DATA?

  Personal data will be retained by MAI until the expiry date of your insurance as well as until the corresponding time bar for potential claims and the storage period of documents under the Accounting Act and the Labor Code come to their ends.

  WHAT RIGHT DO YOU HAVE?

  If MAI collects your personal data, you have the rights:

  1. of access to your personal data and rectification of thereof;
  2. of erasure;
  3. of restriction of processing;
  4. of data portability;
  5. to object;
  6. to withdraw consent not affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;
  7. to lodge a complaint with a data protection supervisory authority.
  CHANGES TO THIS POLICY
   
  We keep our privacy policy under regular review to keep it up to date or to comply with legal requirements. This privacy policy was last updated on 17 May 2018.
   
  HOW TO CONTACT US?

  In any cases related to your personal data feel free to contact our data protection officer (Marcin Trojan):

  1. E-mail IOD@mai-cee.com
  2. Phone: +48 (22) 430 20 00
  3. Mail: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

  COOKIES POLICY

  Our websites use cookies, hereinafter called cookies.

  Cookies are small text files left on your computer when you visit websites. They are commonly used to improve the operation of websites.

  Ciasteczka są również wykorzystywane do zbierania informacji o użytkownikach stron.
  MAI uses this information to summarize visits and improve the content presented. Cookies collect information in an anonymous form, including the number of users and the place of origin, as well as the pages visited.

  In the program used to operate the Internet you can change the settings for cookies. Using our websites without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory.

  CHANGES TO COOKIES POLICY

  This document is subject to ongoing updating in accordance with legal requirements. The last update was on 23 May 2019.

  REAL ESTATE INSURANCE

  Our clients include: investment banks, financial institutions, developers, private and institutional owners, investment funds, construction companies, substitute investors, property and asset managers, project managers, architects, designers and supervision inspectors.

  Driven by the strategic goals of our clients, we add our industry experience and expertise. The result of our work is a tailor made, comprehensive risk and insurance management program that responds to the issues you face.

  Our extensive knowledge about the real estate industry made us aware of the risks associated with individual investment phases as well as the possibilities of transferring those risks to insurers at each of the phases:

  • Development/design phase
  • Construction phase
  • Operational phase

  JOANNA ŻUREK-ŻUŁAWSKA

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 502 047 107

  joanna.zurek-zulawska@mai-cee.com

  ARKADIUSZ KOWALSKI

  REAL ESTATE PRACTICE LEADER

  +48 607 092 345

  arkadiusz.kowalski@mai-cee.com

  PERSONAL INSURANCE

  The Employee Benefits area is an important element supporting employers and employees. Group health and life insurances are one of the most popular and desirable employee benefits, which provide many advantages to both those organizing this form of insurance and taking advantage of the insurance. Employing entities that consciously respond to employees' needs build the image of an attractive and responsible employer.

  This translates into employment satisfaction, motivation and performance.

  The Employee Benefits Department supports clients in building insurance programs focusing on employees and their family members.

  A team of several dozen licensed insurance brokers and insurance specialists allows us to dedicate an individual account executive to each client. The account executive can be contacted in accordance with clients expectations and needs. Our employees have gained experience in reputable brokerage companies as well as leading insurance companies.

  Thanks to our membership in international brokerage networks, we have access to knowledge and solutions used around the world and the ability to introduce them to the Polish market.

  We want the insurance programs we create to fully secure the actual needs of the employer, employees and their loved ones.

  In carrying out the tasks entrusted by our clients we perform the following actions:

  • Insurance needs and risk analysis.
  • Verification of current policies with an indication of whether the conditions are consistent with the needs of the insured and market practice.
  • Preparation of a comprehensive insurance program.
  • Negotiating with insurance companies.
  • Preparation of a written recommendation.
  • Providing verified insurance documents confirming insurance coverage.
  • Coordinating and supporting activities related to the conclusion and implementation of the program.
  • Ongoing supervision over concluded contracts and constant verification of changing risks and needs.
  • Support in administrative activities, including settlement of premiums, ongoing insurance service.
  • Supervision and assistance in the claim settlement process.

  Our offer includes all group products and services available on the market, including:

  • Health insurance and medical packages.
  • Life insurance.
  • Personal accident insurance.
  • Pension programs, including Employee Pension Programs.
  • Employee Capital Plans.
  • Travel insurance.
  • Insurance of employees in foreign business trips.
  • School insurance.

  EWELINA JAWORSKA-BIEŃ

  MANAGER OF THE PERSONAL INSURANCE DEPARTMENT

  +48 504 178 064

  ewelina.jaworska-bien@mai-cee.com

  CONSULTING

  As part of our cooperation, we also offer an analysis of all insurance-related provisions in contracts signed by our clients. We caconduct training sessions concerning insurance contracts and procedures in the event of a loss.

  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  RISK MANAGER

  +48 508 438 451

   zbigniew.ros@mai-cee.com

  MOTOR INSURANCE

  Our motor insurance portfolio includes companies with different risk profile fleet structure, operating in various industries, including: transport, pharmaceutical, production, forwarding, construction and leasing companies, CFM. We are actively involved in the process of claims settlement, both within the territory of the Republic of Poland and abroad.

  Our offer includes all vehicle-related products and services available on the market, including:

  • communication packages (OC/AC /NW)
  • dedicated products, among others Assistance including TRUCK Assistance, GAP, Legal Protection, accident insurance for drivers and passengers, extended warranties)
  • leasing and CFM solutions
  • dedicated IT systems tailored to individual customer needs
  • prevention programs and fleet management systems
  Piotr Okrasa - Broker ubezpieczeniowy

  PIOTR OKRASA

  MANAGER OF THE MOTOR INSURANCE DEPARTMENT

  +48 501 667 275

  piotr.okrasa@mai-cee.com

  RISK MANAGEMENT

  MAI Poland, expanding the scope of services offered to clients, has introduced a technical risk assessment and risk management service. "Risk" is a term that has many meanings in insurance practice. It can mean both a specific type of random event (e.g. flood), and the degree of exposure of the subject of insurance to a given danger. Insurers also use the term "risk" as a synonym for the subject of insurance. In the theory of risk management (in accordance with applicable standards) "risk" means the impact of uncertainty on objectives. In common use, "risk" is used interchangeably with the word "threat." In our business, we focus on reducing the likelihood of some random events and the extent of their negative effects on the business.

  After inspecting the company and identifying areas of exposure to danger, in consultation with the client, we determine the possibilities of eliminating threats, limiting their effects and insurance. Subsequent activities include organizational activities, investments in technical security measures and the creation and implementation of an insurance program.

  The result of these actions is the reduction of the area of uncertainty accompanying the company's operations.

  Knoledge gained during the lustration is used to better evaluate and price offers presented by insurers.

   
  Zbigniew Roś - Broker ubezpieczeniowy

  ZBIGNIEW ROŚ

  RISK MANAGER

  +48 508 438 451

  zbigniew.ros@mai-cee.com

  PROPERTY INSURANCE

  In the Property Insurance Department, we service companies with a diverse business profile and risk specificity. Our portfolio includes clients from many industries, including: logistics, construction, pharmaceutical, manufacturing, development, real estate, distribution and the renewable energy sector.

  By maintaining relations with international brokers and insurers companies, we have access to modern products and the ability to introduce custom solutions to the Polish market. After recognizing the client's needs, preparing an inquiry, obtaining offers from the market and their constructive comparison, we pass an insurance recommendation to the client. We are also responsible for administrative processes serounding all of the insurance contracts concluded through MAI Poland including claim settlements (a separate Department at MAI Poland dealing exclusively with helping our clients with often complicated claims settlement processes).

  Our offer includes all products and services available on the market, including:

  • Property Insurance (including: all risks property insurance, loss of profit, electronics, inventory, equipment).
  • Technical Insurance (machinery breakdown, loss of profit due to machinery breakdown).
  • CAR/EAR Insurance.
  • Civil liability insurance (business liability, product liability, professional liability, liability for D&O board members, including MAR / MAD regulations).
  • Transport insurance (including: cargo in transport - cargo, insurance for transports, DSU, carrier's liability, forwarder liability)
  • Financial insurance (trade credit, guarantees, POSI/IPO prospectus insurance).
  • Insurance of leasing companies.
  • Professional insurance audits and surveys performed by our Risk Manager.

  In the face of recent legislative changes introduced in Poland (GDPR, Act on the distribution of insurance, IDD), we make sure that the entire customer service process is consistent with the obligations imposed on the Broker by the legislator. MAI Poland provides advice and explains the basis on which the recommendation of the insurance program was made, taking into account the complexity of the insurance contract or insurance guarantee contract.

  The concept development phase is carried out by us at our own expense. In the event of its acceptance and implementation of the program developed with our participation - our fee is the commission included in the amount of the insurance premium paid to us by the Insurer.

  In addition, MAI Poland:

  • takes care of proper treatment of confidential information,
  • verifies compliance with the law regarding concluded contracts,
  • fully consults on the application of newly introduced and binding legal provisions and market standards.
  Joanna Stypułkowska - Broker ubezpieczeniowy

  JOANNA STYPUŁKOWSKA

  CORPORATE CUSTOMER DEPARTMENT

  +48 505 119 793

  joanna.stypulkowska@mai-cee.com

  TRANSPORT INSURANCE

  MAI CARGO ONLINE PLATFORM

  Applicable law and international conventions significantly limit the carrier's liability for damages to transported cargo. Exclusions in the forwarder's and carrier's policies may result in the insurer's refusal to pay compensation. And thus the loss of the customer, or the need to cover the damage from own funds. Only a cargo insurance provides adequate protection for transported goods.

  Responding to the needs of shipping companies, we have created the MAICARGO internet platform. Our platform simplifies all activities related to cargo insurances. A forwarder working with our application can generate transport insurance offer in a few minutes. And also confirm it at any time by effectively concluding insurance for the client. The application has been operating since 2011, currently it is used by dozens of shipping companies.

  The main advantages of our application are:

  • Possibility of reporting loads 24 hours a day, 7 days a week.
  • Immediate access to a insurance certificate.
  • Automatic premium calculation, even in the case of complex policies where the premium depends on the country, type, load, value, etc.
  • Automatic currency conversion based on the current NBP exchange rate.
  • The ability to duplicate requests.
  • Generating extended reports in Excel.

  FORWARDER/CARRIER'S INSURANCE

  We also specialize in civil liability insurance of a forwarder and a carrier in domestic and international traffic. As an insurance broker, we have the opportunity to get offers from several insurance companies. We compare the offers in terms of price, scope of insurance, exclusions and amount of franchises.

  The policies concluded through us contain a number of additional clauses that significantly extend the basic scope of an insurance. We analyze the general insurance conditions and exclude unfavorable provisions. Examples of additional clauses in the carrier's and forwarder's policy:

  • Liability insurance for the contracted carrier (both contractual road carrier as well as rail, sea and air carrier).
  • Inclusion of losses caused by willful misconduct and/ r gross negligence of employees.
  • Delivery clause to an unauthorized person/transfer of cargo to a false carrier.
  • Container damage clause.
  • Liability for stored property.
  • Losses caused by incorrect completion or loss of shipping documents.
  • Losses caused by drivers under the influence of alcohol or other drugs.
  • Losses caused by the entry of illegal immigrants into the cargo area (clause of third parties entering the cargo area).

  We offer our clients free claims adjustment service. The service includes:

  • Assistance in the process of claims settlement: submitting a claim, supervision, verification of the insurer's decision.
  • Analysis of the freight forwarder/carrier liability for losses.

   

  OTHER INSURANCES FROM THE TSL INDUSTRY

  With our help you can also conclude other insurances for transports and forwarding:

  • Professional civil liability as security for the license.
  • Guarantee of payment of a customs debt.
  • WPT (common transit procedure) guarantee.
  • Customs agents liability.

  We also provide insurance solutions for start-up companies.

  TOMASZ WOJNAROWSKI

  PROPERTY INSURANCE DEPARTMENT

  +48 509 398 284

  tomasz.wojnarowski@mai-cee.com

  LOSS ADJUSTMENT

  MAI Poland actively supports its clients in the event of a loss. The Claims Handling Department, specially set up for this purpose, is at our clients' full disposal.

  Knowledge and experience helps in effective and efficient settlement of losses. We try to involve our clients as little as possible by taking an active part in the process of obtaining compensation and managing comunication with the insurer.

  For the purposes of claim settlement, our services include, among others:

  • Notifying losses to insurers on behalf of the client.
  • Help in completing claim documentation and its analysis.
  • Monitoring the insurers activities and their timeliness.
  • Conducting an appeal in the event of a refusal to pay compensation.
  Agnieszka Ochalik-Skwara - Broker ubezpieczeniowy

  AGNIESZKA OCHALIK-SKWARA

  MANAGER OF THE CLAIMS HANDLING DEPARTMENT

  +48 508 090 231

  agnieszka.ochalik-skwara@mai-cee.com